صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/27 1,123,542 1,117,359 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,027,253,679,083
162 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/26 1,122,891 1,116,710 0 2,999 1,034,495 0 115,136 919,359 1,026,656,989,701
163 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/25 1,118,272 1,112,133 0 0 1,031,496 24,943 115,136 916,360 1,019,114,153,709
164 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/24 1,153,528 1,147,345 0 0 1,031,496 0 90,193 941,303 1,079,999,687,512
165 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/23 1,146,436 1,140,298 0 0 1,031,496 0 90,193 941,303 1,073,365,811,713
166 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/22 1,127,861 1,121,812 0 0 1,031,496 0 90,193 941,303 1,055,964,588,734
167 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/21 1,127,791 1,121,742 0 0 1,031,496 0 90,193 941,303 1,055,899,297,968
168 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/20 1,127,624 1,121,575 0 0 1,031,496 0 90,193 941,303 1,055,741,721,503
169 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/19 1,126,961 1,120,848 0 0 1,031,496 0 90,193 941,303 1,055,057,970,304
170 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/18 1,122,110 1,115,852 0 0 1,031,496 0 90,193 941,303 1,050,354,406,123
171 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/17 1,111,740 1,105,560 0 0 1,031,496 14,000 90,193 941,303 1,040,666,767,572
172 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/16 1,117,340 1,111,357 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,061,682,742,216
173 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/15 1,110,898 1,104,943 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,055,554,906,811
174 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/14 1,110,813 1,104,858 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,055,473,871,361
175 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/13 1,110,728 1,104,773 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,055,392,928,484
176 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/12 1,111,740 1,105,776 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,056,351,244,390
177 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/11 1,126,531 1,120,514 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,070,430,727,863
178 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/10 1,114,909 1,108,999 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,059,429,679,791
179 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/09 1,115,736 1,109,818 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,060,212,598,374
180 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/08 1,113,478 1,107,577 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,058,071,849,603