صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/17 1,119,470 1,112,801 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,023,063,299,321
142 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/16 1,147,955 1,141,169 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,049,143,533,896
143 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/15 1,147,899 1,141,113 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,049,092,228,704
144 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/14 1,163,637 1,156,956 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,063,657,907,905
145 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/13 1,203,715 1,196,976 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,100,450,701,089
146 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/12 1,203,659 1,196,921 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,100,399,647,986
147 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/11 1,203,604 1,196,865 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,100,348,674,751
148 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/10 1,189,700 1,183,074 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,087,669,884,125
149 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/09 1,209,260 1,202,498 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,105,527,355,936
150 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/08 1,220,928 1,213,938 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,116,044,572,596
151 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/07 1,208,419 1,201,532 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,104,639,500,734
152 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/06 1,196,076 1,189,291 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,093,385,269,255
153 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/05 1,196,021 1,189,236 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,093,334,892,599
154 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/04 1,195,966 1,189,181 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,093,284,595,813
155 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/03 1,162,462 1,155,899 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,062,685,926,054
156 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/02 1,133,005 1,126,674 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,035,817,968,801
157 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/01 1,119,423 1,113,166 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,023,399,116,208
158 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/30 1,114,344 1,108,138 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,018,776,519,754
159 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/29 1,124,665 1,118,482 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,028,286,116,247
160 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/28 1,124,609 1,118,425 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,028,234,217,027