صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/07 1,243,307 1,235,984 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,136,312,680,665
122 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/06 1,231,014 1,223,724 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,125,041,850,276
123 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/05 1,224,644 1,217,303 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,119,138,249,856
124 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/04 1,223,755 1,216,401 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,118,309,160,364
125 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/03 1,223,700 1,216,346 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,118,258,425,901
126 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/02 1,223,645 1,216,291 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,118,207,771,308
127 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/01 1,224,268 1,216,906 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,118,773,914,182
128 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/30 1,259,548 1,251,986 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,151,024,426,376
129 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/29 1,265,874 1,258,226 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,156,761,416,032
130 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/28 1,253,677 1,246,165 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,145,672,791,046
131 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/27 1,218,840 1,211,597 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,113,892,668,376
132 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/26 1,218,785 1,211,542 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,113,842,132,349
133 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/25 1,218,730 1,211,487 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,113,791,676,190
134 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/24 1,203,875 1,196,759 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,100,251,061,752
135 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/23 1,197,431 1,190,375 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,094,382,074,891
136 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/22 1,158,964 1,152,142 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,059,232,167,053
137 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/21 1,119,414 1,112,851 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,023,109,430,355
138 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/20 1,104,399 1,097,834 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,009,303,454,371
139 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/19 1,104,342 1,097,777 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,009,251,007,578
140 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/18 1,104,285 1,097,720 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,009,198,640,648