صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/27 1,339,817 1,332,137 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,224,712,095,971
102 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/26 1,322,018 1,314,456 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,208,456,855,310
103 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/25 1,284,279 1,277,009 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,174,029,384,378
104 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/24 1,284,221 1,276,951 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,173,976,508,704
105 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/23 1,284,164 1,276,894 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,173,923,713,285
106 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/22 1,252,292 1,245,272 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,144,851,663,917
107 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/21 1,252,234 1,245,213 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,144,798,151,853
108 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/20 1,273,239 1,266,082 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,163,984,139,983
109 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/19 1,271,940 1,264,801 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,162,806,322,073
110 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/18 1,256,499 1,249,501 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,148,740,043,909
111 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/17 1,256,442 1,249,443 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,148,687,122,545
112 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/16 1,256,384 1,249,386 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,148,634,281,042
113 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/15 1,246,124 1,239,188 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,139,258,314,671
114 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/14 1,245,675 1,238,540 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,138,663,145,670
115 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/13 1,248,625 1,241,440 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,141,328,820,689
116 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/12 1,253,466 1,246,255 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,145,755,304,082
117 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/11 1,268,232 1,260,895 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,159,215,425,052
118 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/10 1,268,176 1,260,840 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,159,164,233,151
119 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/09 1,268,121 1,260,784 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,159,113,121,117
120 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/08 1,268,065 1,260,728 1 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,159,062,088,951