صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/17 1,485,454 1,476,969 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,357,864,340,367
82 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/16 1,533,130 1,524,345 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,401,420,154,316
83 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/15 1,533,077 1,524,291 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,401,371,099,803
84 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/14 1,533,023 1,524,238 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,401,322,125,568
85 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/13 1,514,513 1,505,841 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,384,408,597,069
86 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/12 1,468,150 1,459,816 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,342,094,642,419
87 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/11 1,454,429 1,446,183 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,329,560,920,871
88 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/10 1,463,348 1,455,031 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,337,695,727,716
89 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/09 1,514,112 1,505,491 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,384,086,876,324
90 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/08 1,514,058 1,505,438 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,384,037,802,661
91 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/07 1,514,005 1,505,385 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,383,988,809,271
92 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/06 1,510,130 1,501,540 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,380,454,249,100
93 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/05 1,466,402 1,457,940 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,340,370,327,915
94 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/04 1,423,965 1,415,818 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,301,644,759,317
95 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/03 1,373,316 1,365,440 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,255,329,903,040
96 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/02 1,352,222 1,344,466 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,236,046,951,562
97 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/01 1,352,166 1,344,410 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,235,995,224,299
98 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/30 1,352,110 1,344,354 1- 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,235,943,577,298
99 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/29 1,317,645 1,310,155 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,204,502,676,099
100 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/11/28 1,338,305 1,330,663 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,223,356,921,909