صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
841 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/18 1,011,445 1,008,051 0 0 73,281 0 0 73,281 73,871,019,845
842 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/17 1,008,387 1,005,289 0 0 73,281 0 0 73,281 73,668,550,795
843 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/16 1,006,591 1,003,499 0 23,281 73,281 0 0 73,281 73,537,428,375
844 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/15 1,006,334 1,001,804 0 0 50,000 0 0 50,000 50,090,212,556
845 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/14 1,007,259 1,002,734 0 0 50,000 0 0 50,000 50,136,712,730
846 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/13 1,007,162 1,002,638 0 0 50,000 0 0 50,000 50,131,883,734
847 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/12 1,007,065 1,002,540 0 0 50,000 0 0 50,000 50,127,024,955
848 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/11 1,007,095 1,002,571 0 0 50,000 0 0 50,000 50,128,551,375
849 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/10 1,007,356 1,002,843 0 0 50,000 0 0 50,000 50,142,155,455
850 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/09 1,006,629 1,002,947 0 0 50,000 0 0 50,000 50,147,359,583
851 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/08 1,006,189 1,003,396 0 0 50,000 0 0 50,000 50,169,791,422
852 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/07 1,006,020 1,003,227 0 0 50,000 0 0 50,000 50,161,373,697
853 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/06 1,005,852 1,003,059 0 0 50,000 0 0 50,000 50,152,961,394
854 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/05 1,005,684 1,002,891 0 0 50,000 0 0 50,000 50,144,554,646
855 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/04 1,005,516 1,002,723 0 0 50,000 0 0 50,000 50,136,153,447
856 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/03 994,942 993,032 0 0 50,000 0 0 50,000 49,651,582,187
857 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/02 994,749 992,857 0 0 50,000 0 0 50,000 49,642,835,701
858 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/01 998,954 998,166 0 0 50,000 0 0 50,000 49,908,295,761
859 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/10/30 998,984 998,196 0 50,000 50,000 0 0 50,000 49,909,803,642