صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/08 1,360,992 1,353,266 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,137,476,824
62 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/07 1,360,932 1,353,206 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,082,270,104
63 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/06 1,360,872 1,353,146 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,027,143,657
64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/05 1,343,190 1,335,590 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,227,886,421,163
65 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/04 1,384,471 1,376,550 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,543,549,601
66 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/03 1,384,412 1,376,491 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,489,338,001
67 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/02 1,384,353 1,376,432 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,435,206,675
68 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/01 1,384,294 1,376,373 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,381,155,627
69 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/29 1,384,235 1,376,315 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,327,184,852
70 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/28 1,384,177 1,376,257 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,273,958,634
71 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/27 1,361,605 1,353,840 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,664,830,655
72 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/26 1,367,536 1,359,737 1 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,250,086,894,654
73 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/25 1,328,121 1,320,560 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,214,068,535,769
74 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/24 1,370,433 1,362,615 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,252,732,759,857
75 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/23 1,404,079 1,396,057 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,283,477,349,506
76 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/22 1,404,022 1,396,000 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,283,424,966,422
77 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/21 1,403,965 1,395,943 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,283,372,663,615
78 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/20 1,443,686 1,435,401 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,319,649,176,465
79 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/19 1,468,210 1,459,829 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,342,107,251,486
80 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/18 1,485,509 1,477,023 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,357,914,632,210