صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/28 1,722,459 1,712,173 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,574,101,698,442
42 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/27 1,720,696 1,710,410 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,572,481,207,067
43 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/26 1,668,716 1,658,848 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,525,076,972,563
44 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/25 1,620,937 1,611,307 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,481,369,465,244
45 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/24 1,565,793 1,556,551 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,431,029,065,290
46 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/23 1,514,999 1,506,256 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,384,790,385,124
47 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/22 1,478,060 1,469,598 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,351,087,858,393
48 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/21 1,478,001 1,469,539 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,351,034,172,396
49 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/20 1,477,943 1,469,481 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,350,980,566,690
50 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/19 1,489,987 1,481,416 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,361,953,093,266
51 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/18 1,498,888 1,490,256 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,370,079,923,742
52 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/17 1,533,204 1,524,292 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,401,371,530,865
53 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/16 1,509,808 1,501,059 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,380,012,154,783
54 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/15 1,463,506 1,455,065 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,337,726,990,608
55 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/14 1,463,448 1,455,007 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,337,673,752,721
56 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/13 1,463,390 1,454,949 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,337,620,595,120
57 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/12 1,463,332 1,454,891 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,337,567,517,806
58 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/11 1,463,275 1,454,834 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,337,514,520,779
59 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/10 1,427,838 1,419,644 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,305,162,634,520
60 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/09 1,392,207 1,384,254 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,272,626,174,311