صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/17 2,051,381 2,038,063 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,873,711,729,520
22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/16 2,090,661 2,077,153 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,909,649,180,049
23 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/15 2,139,721 2,126,093 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,954,643,061,123
24 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/14 2,179,473 2,165,756 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,991,107,083,675
25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/13 2,035,210 2,022,485 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,859,389,471,601
26 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/12 2,022,645 2,009,984 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,847,897,045,496
27 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/11 2,022,601 2,009,940 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,847,856,488,458
28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/10 2,022,557 2,009,896 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,847,816,061,772
29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/09 2,020,143 2,007,542 1 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,845,652,227,962
30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/08 2,018,371 2,005,827 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,844,075,372,171
31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/07 1,955,628 1,943,597 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,786,863,499,340
32 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/06 1,896,679 1,885,071 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,733,056,992,364
33 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/05 1,839,138 1,827,855 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,680,455,109,262
34 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/04 1,839,089 1,827,806 1 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,680,410,250,760
35 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/03 1,839,041 1,827,758 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,680,365,472,588
36 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/02 1,884,437 1,872,853 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,721,824,043,339
37 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/01 1,831,688 1,820,428 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,673,626,669,024
38 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/31 1,774,328 1,763,485 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,621,275,574,000
39 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/30 1,778,446 1,767,725 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,625,173,761,002
40 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/29 1,722,511 1,712,225 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,574,149,488,166