صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/07 1,152,427 1,146,079 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,096,718,966,358
242 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/06 1,172,509 1,166,003 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,115,784,339,765
243 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/05 1,177,040 1,170,500 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,120,087,577,067
244 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/04 1,176,964 1,170,424 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,120,015,160,544
245 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/03 1,176,889 1,170,349 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,119,942,836,620
246 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/02 1,177,040 1,170,500 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,120,087,508,320
247 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/01 1,170,151 1,163,683 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,113,563,922,699
248 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/31 1,141,383 1,135,112 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,086,224,124,315
249 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/30 1,113,443 1,107,325 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,059,633,357,541
250 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/29 1,108,048 1,101,974 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,054,513,544,396
251 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/28 1,107,968 1,101,895 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,054,437,088,639
252 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/27 1,107,129 1,101,055 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,053,634,095,590
253 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/26 1,125,219 1,119,015 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,070,820,186,641
254 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/25 1,133,832 1,127,574 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,079,010,919,513
255 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/24 1,120,983 1,114,821 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,066,806,839,646
256 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/23 1,128,764 1,122,557 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,074,210,039,564
257 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/22 1,133,477 1,127,239 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,078,690,082,300
258 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/21 1,133,399 1,127,161 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,078,614,913,218
259 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/20 1,133,320 1,127,082 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,078,539,840,702
260 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/19 1,133,714 1,127,468 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,078,909,462,151