صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/27 1,110,555 1,104,572 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,056,998,750,232
222 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/26 1,110,475 1,104,492 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,056,922,248,670
223 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/25 1,110,395 1,104,412 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,056,845,839,696
224 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/24 1,110,315 1,104,332 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,056,769,523,308
225 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/23 1,103,690 1,097,816 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,050,534,024,792
226 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/22 1,133,715 1,127,659 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,079,091,500,005
227 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/21 1,158,780 1,152,583 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,102,942,632,516
228 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/20 1,155,340 1,149,176 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,099,682,617,038
229 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/19 1,127,029 1,121,061 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,072,778,258,508
230 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/18 1,126,950 1,120,982 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,072,702,498,450
231 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/17 1,126,871 1,120,903 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,072,626,830,979
232 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/16 1,130,086 1,124,091 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,075,677,911,882
233 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/15 1,138,098 1,132,064 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,083,307,437,377
234 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/14 1,131,399 1,125,432 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,076,960,394,527
235 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/13 1,137,996 1,131,986 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,083,232,545,194
236 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/12 1,143,054 1,137,007 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,088,037,482,403
237 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/11 1,142,976 1,136,929 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,087,962,679,494
238 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/10 1,142,898 1,136,851 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,087,887,969,177
239 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/09 1,161,689 1,155,561 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,105,791,905,555
240 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/08 1,170,490 1,164,082 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,113,946,442,387