صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/17 1,100,418 1,094,506 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,047,413,757,800
202 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/16 1,100,335 1,094,424 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,047,335,152,224
203 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/15 1,100,253 1,094,342 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,047,256,639,228
204 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/14 1,100,171 1,094,260 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,047,178,218,811
205 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/13 1,102,213 1,096,303 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,049,133,888,898
206 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/12 1,105,287 1,099,390 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,052,088,041,834
207 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/11 1,105,870 1,099,959 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,052,632,417,256
208 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/10 1,106,693 1,100,767 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,053,405,691,339
209 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/09 1,106,612 1,100,686 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,053,327,797,426
210 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/08 1,106,530 1,100,605 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,053,249,996,094
211 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/07 1,106,768 1,100,813 0 43 1,031,496 0 74,522 956,974 1,053,449,714,340
212 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/06 1,106,629 1,100,674 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,053,268,931,013
213 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/05 1,099,312 1,093,390 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,046,298,599,361
214 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/04 1,099,232 1,093,309 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,046,221,126,966
215 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/03 1,099,294 1,093,366 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,046,276,117,451
216 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/02 1,099,214 1,093,286 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,046,198,844,293
217 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/01 1,099,133 1,093,205 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,046,121,663,719
218 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/30 1,111,747 1,105,719 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,058,096,975,360
219 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/29 1,097,120 1,091,193 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,044,196,825,540
220 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/07/28 1,094,389 1,088,499 0 0 1,031,453 0 74,522 956,931 1,041,618,886,301