صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/07 1,113,394 1,107,493 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,057,991,317,842
182 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/06 1,113,309 1,107,409 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,057,910,878,656
183 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/05 1,103,305 1,097,465 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,048,411,843,071
184 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/04 1,102,121 1,096,265 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,047,265,501,806
185 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/03 1,103,364 1,097,492 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,048,436,982,554
186 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/02 1,106,120 1,100,225 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,051,048,354,624
187 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/09/01 1,104,156 1,098,280 0 0 1,031,496 0 76,193 955,303 1,049,189,992,918
188 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/30 1,104,072 1,098,196 0 0 1,031,496 1,671 76,193 955,303 1,049,109,991,378
189 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/29 1,105,250 1,099,384 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,052,081,668,719
190 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/28 1,091,199 1,085,378 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,038,678,601,752
191 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/27 1,083,816 1,078,040 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,031,656,327,803
192 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/26 1,073,725 1,068,016 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,022,063,426,020
193 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/25 1,086,153 1,080,360 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,033,876,079,627
194 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/24 1,085,436 1,079,647 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,033,194,100,483
195 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/23 1,085,353 1,079,564 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,033,114,407,489
196 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/22 1,085,270 1,079,481 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,033,034,807,072
197 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/21 1,089,332 1,083,514 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,036,894,364,376
198 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/20 1,081,873 1,076,107 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,029,806,153,617
199 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/19 1,081,818 1,076,030 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,029,732,489,359
200 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/18 1,091,731 1,085,872 0 0 1,031,496 0 74,522 956,974 1,039,151,091,154