صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/03/06 2,019,185 2,006,316 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,880,112,900,048
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/03/05 2,074,231 2,060,925 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,931,286,592,597
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/03/04 2,074,148 2,060,842 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,931,208,837,915
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/03/03 2,074,065 2,060,759 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,931,131,213,486
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/03/02 2,083,938 2,070,588 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,940,341,646,793
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/03/01 2,083,856 2,070,505 1 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,940,264,452,854
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/31 2,083,774 2,070,423 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,940,187,388,821
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/30 1,962,404 1,949,904 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,827,248,843,650
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/29 1,960,997 1,948,575 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,826,003,642,679
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/28 1,960,473 1,947,261 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,824,772,191,189
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/27 1,958,820 1,945,612 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,823,227,416,626
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/26 1,989,981 1,976,339 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,852,021,014,717
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/25 1,989,959 1,976,316 0 0 1,052,233 0 115,136 937,097 1,852,000,163,119
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/24 1,989,936 1,976,294 0 17,738 1,052,233 0 115,136 937,097 1,851,979,376,767
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/23 2,015,519 2,001,291 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,839,904,821,121
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/22 2,086,751 2,072,019 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,904,929,301,769
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/21 2,172,497 2,157,170 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,983,214,049,815
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/20 2,051,346 2,037,065 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,872,793,822,355
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/19 2,051,466 2,038,148 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,873,789,579,100
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/02/18 2,051,423 2,038,105 1 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,873,750,614,128