صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/23 2,630,735 2,613,514 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,555,222,370,879
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/22 2,697,692 2,679,940 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,620,166,588,426
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/21 2,608,167 2,591,119 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,533,326,863,231
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/20 2,682,023 2,664,415 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,604,987,609,554
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/19 2,681,964 2,664,356 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,604,930,596,027
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/18 2,681,906 2,664,298 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,604,873,723,185
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/17 2,757,098 2,738,977 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,677,886,608,962
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/16 2,778,783 2,760,596 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,699,023,304,312
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/15 2,698,944 2,681,219 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,621,416,616,126
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/14 2,690,509 2,672,833 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,613,218,387,477
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/13 2,774,286 2,756,135 0 0 1,093,226 0 115,530 977,696 2,694,662,346,739
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/12 2,774,231 2,756,080 0 0 1,093,226 394 115,530 977,696 2,694,608,410,350
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/11 2,776,327 2,758,183 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,697,751,505,021
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/10 2,731,136 2,713,387 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,653,937,015,410
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/09 2,636,653 2,619,235 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,561,847,872,848
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/08 2,730,980 2,713,198 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,653,751,641,892
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/07 2,758,561 2,740,687 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,680,638,402,223
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/06 2,667,329 2,650,241 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,592,173,931,643
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/05 2,667,276 2,650,188 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,592,121,947,262
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/04/04 2,667,223 2,650,135 0 0 1,093,226 0 115,136 978,090 2,592,070,096,007