صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/10 2,202,115 2,199,255 0 0 1,457,573 0 115,530 1,342,043 2,951,494,677,009
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/09 2,147,187 2,144,389 0 0 1,457,573 0 115,530 1,342,043 2,877,862,771,504
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/08 2,106,568 2,103,799 0 0 1,457,573 0 115,530 1,342,043 2,823,388,836,424
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/07 2,092,504 2,088,250 0 0 1,457,573 0 115,530 1,342,043 2,802,521,935,814
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/06 2,092,445 2,088,191 0 0 1,457,573 0 115,530 1,342,043 2,802,442,264,358
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/05 2,092,386 2,088,132 0 187,002 1,457,573 0 115,530 1,342,043 2,802,362,758,621
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/04 2,256,114 2,252,751 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,602,019,465,552
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/03 2,253,857 2,250,628 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,599,567,768,068
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/02 2,228,038 2,224,886 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,569,834,419,307
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/09/01 2,250,490 2,247,645 1 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,596,122,464,959
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/30 2,247,654 2,244,822 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,592,861,346,556
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/29 2,247,579 2,244,746 1 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,592,774,072,572
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/28 2,247,503 2,244,671 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,592,686,962,909
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/27 2,206,867 2,204,079 1 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,545,802,101,392
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/26 2,186,519 2,183,751 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,522,321,756,967
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/25 2,185,404 2,182,636 1 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,521,034,639,195
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/24 2,162,714 2,159,982 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,494,867,622,535
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/23 2,091,621 2,088,958 1 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,412,832,663,159
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/22 2,091,541 2,088,878 1 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,412,740,229,170
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/08/21 2,091,461 2,088,799 0 0 1,270,571 0 115,530 1,155,041 2,412,647,958,131