صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/26 1,608,898 1,607,299 1,607,299 0 0 7,345,935 0 2,118,542 5,227,393 8,401,985,249,966
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/25 1,608,902 1,607,304 1,607,304 0 0 7,345,935 0 2,118,542 5,227,393 8,402,010,962,868
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/24 1,608,907 1,607,309 1,607,309 0 0 7,345,935 0 2,118,542 5,227,393 8,402,036,812,516
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/23 1,612,983 1,611,382 1,611,382 0 0 7,345,935 0 2,118,542 5,227,393 8,423,328,573,561
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/22 1,597,653 1,596,060 1,596,060 0 0 7,345,935 165,000 2,118,542 5,227,393 8,343,231,567,077
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/21 1,615,224 1,613,616 1,613,616 0 0 7,345,935 0 1,953,542 5,392,393 8,701,251,724,948
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/20 1,627,181 1,625,554 1,625,554 0 0 7,345,935 0 1,953,542 5,392,393 8,765,628,488,897
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/19 1,611,028 1,609,360 1,609,360 0 0 7,345,935 0 1,953,542 5,392,393 8,678,303,389,981
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/18 1,611,036 1,609,368 1,609,368 0 0 7,345,935 0 1,953,542 5,392,393 8,678,344,177,036
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/17 1,611,043 1,609,375 1,609,375 0 9,579 7,345,935 0 1,953,542 5,392,393 8,678,385,099,892
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/16 1,598,834 1,597,157 1,597,157 0 0 7,336,356 0 1,953,542 5,382,814 8,597,198,302,804
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/15 1,600,007 1,598,296 1,598,296 0 0 7,336,356 0 1,953,542 5,382,814 8,603,329,033,628
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/14 1,590,475 1,588,752 1,588,752 0 0 7,336,356 334,500 1,953,542 5,382,814 8,551,954,996,462
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/13 1,569,683 1,568,063 1,568,063 0 0 7,336,356 0 1,619,042 5,717,314 8,965,111,064,798
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/12 1,550,028 1,548,397 1,548,397 0 0 7,336,356 0 1,619,042 5,717,314 8,852,672,912,611
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/11 1,550,036 1,548,405 1,548,405 0 0 7,336,356 0 1,619,042 5,717,314 8,852,720,288,644
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/10 1,550,044 1,548,414 1,548,414 0 0 7,336,356 0 1,619,042 5,717,314 8,852,768,416,574
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/09 1,526,294 1,524,663 1,524,663 0 127,222 7,336,356 0 1,619,042 5,717,314 8,716,979,216,029
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/08 1,533,017 1,531,330 1,531,330 0 0 7,209,134 0 1,619,042 5,590,092 8,560,278,301,605
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/07 1,557,504 1,555,768 1,555,768 0 0 7,209,134 0 1,619,042 5,590,092 8,696,883,531,456