صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/25 1,871,014 1,868,863 1,868,863 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,891,672,826,285
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/24 1,880,855 1,878,556 1,878,556 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,942,979,123,865
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/23 1,862,602 1,860,299 1,860,299 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,846,345,388,852
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/22 1,862,647 1,860,344 1,860,344 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,846,582,795,372
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/21 1,862,692 1,860,388 1,860,388 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,846,820,457,295
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/20 1,846,606 1,844,311 1,844,311 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,761,723,980,970
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/19 1,837,461 1,835,168 1,835,168 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,713,328,824,679
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/18 1,849,503 1,847,203 1,847,203 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,777,032,917,626
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/17 1,838,848 1,836,568 1,836,568 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,720,738,830,463
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/16 1,822,622 1,820,364 1,820,364 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,634,973,417,150
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/15 1,822,665 1,820,407 1,820,407 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,635,202,595,718
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/14 1,822,709 1,820,450 1,820,450 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,635,432,026,358
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/13 1,822,752 1,820,494 1,820,494 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,635,661,708,606
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/12 1,822,796 1,820,537 1,820,537 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,635,891,642,000
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/11 1,826,214 1,823,968 1,823,968 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,654,051,238,881
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/10 1,847,069 1,844,798 1,844,798 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,764,300,998,089
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/09 1,847,856 1,845,567 1,845,567 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,768,372,208,480
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/08 1,847,901 1,845,612 1,845,612 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,768,610,354,591
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/07 1,847,946 1,845,657 1,845,657 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,768,848,749,557
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1401/02/06 1,834,104 1,831,829 1,831,829 0 0 7,660,977 0 2,368,093 5,292,884 9,695,657,198,811