صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(حسابرسی شده،اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱( حسابرسی شده،اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۳ ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ صورتهای مالی دوره هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی دوره شش ماه و نه روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی دوره شش ماه و نه روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد شش ماه و نه روزه صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش عملکرد سه ماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ گزارش عملکرد دوماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ گزارش عملکرد پنج ماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده پنج ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ دانلود