صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۲.۵۵۹ %۲.۷۱۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ (۲.۲۸۳)% %۶.۵۷۵
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۳.۱۳۱ %۱۲.۲۵۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ (۶.۲۲۱)% (۱۲.۹۸۷)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۱.۸۸۵ %۴۲.۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۹۸.۳۱ %۳۶۰.۰۲۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۱۲۰.۳۲۳ %۱۳۹۲.۵۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۸۸۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%