صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۳.۴۲۸ %۴.۱۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ (۰.۰۴۸)% %۹.۵۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۱۳.۳۲۴ %۵۷.۱۳۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۶۶.۳۲۱ %۱۹۰.۲۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۱۲۳.۹۳۳ %۳۵۷.۸۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۸۱.۴۱۱ %۶۲۳.۳۸۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ %۱۶۸.۴۷۸ %۱۷۴۵.۶۷۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۸۸۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%