صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۰.۴۲) (۰.۷۴) (۷۸.۲۳) (۹۳.۲۸)
۱۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۱۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ (۰.۳۷) (۰.۸۶) (۷۴.۱۷) (۹۵.۷۷)
۱۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰.۰۴ (۰.۱۵) ۱۶.۵۸ (۴۳.۱)
۱۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ (۰.۲۸) (۰.۵۳) (۶۳.۴) (۸۵.۶۹)
۱۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (۰.۴۵) (۱.۰۵) (۸۰.۶۳) (۹۷.۸۸)
۱۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۰.۶۱) (۰.۸۹) (۸۹.۳۹) (۹۶.۲۳)
۱۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۰.۳۴) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۱۷۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ (۰.۲۱) (۰.۶۷) (۵۳.۷۴) (۹۱.۲۶)
۱۷۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰.۱ (۰.۲۸) ۴۲.۴۱ (۶۴.۴۱)
۱۷۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ (۱) (۰.۲) (۹۷.۴۳) (۵۲.۵۸)
۱۷۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ (۰.۰۳) ۰.۱۴ (۱۱.۳۶) ۶۷.۷۴
۱۷۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۱۷۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۷۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۷۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۸۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰