صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰.۶ (۱.۱۲) ۷۹۰.۸۱ (۹۸.۳۵)
۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۶۴ ۰.۴۳ ۹۱۹.۱۱ ۳۸۵.۹۱
۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۰.۴۴ ۱.۳۲ ۳۹۰.۴۲ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۰۸ (۰.۰۷) ۳۵.۵۴ (۲۳.۸۵)
۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۳۳) (۰.۹۶) (۷۰.۲۴) (۹۷.۰۳)
۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۲۸) (۰.۶۴) (۶۴.۰۱) (۹۰.۳۴)
۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۰.۴۱) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۱.۲۸) (۱.۰۳) (۹۹.۰۸) (۹۷.۷)
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۰.۳۳) ۰.۲۲ (۷۰.۰۵) ۱۲۵.۶۱
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۰.۴) (۰.۶۵) (۷۶.۵۲) (۹۰.۶۴)
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۰.۵۵) (۰.۷۳) (۸۶.۴۳) (۹۳.۰۶)
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۰.۳۴) (۰.۷۷) (۷۱.۱۹) (۹۴.۰۵)
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰.۲۶ (۰.۱) ۱۵۴.۲۶ (۲۹.۶۴)
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ (۰.۰۸) ۱.۵ (۲۵.۹۵) ۲۲,۸۵۴.۶
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ (۰.۰۵) (۰.۳۸) (۱۵.۷۵) (۷۵.۳۹)