صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۸۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ (۰.۳) ۰.۴۹ (۶۶.۴۸) ۴۹۷.۳۵
۱۲۸۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ (۰.۰۹) ۰.۲۵ (۲۹.۱۳) ۱۵۱.۹۶
۱۲۸۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ (۰.۳۳) ۰.۰۵ (۶۹.۷۷) ۲۱.۷۱
۱۲۸۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۴ ۰
۱۲۸۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۴ ۰
۱۲۸۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰.۱۱ (۰.۸۲) ۵۱.۶۲ (۹۵.۰۲)
۱۲۸۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰.۰۳ ۰.۱۲ ۱۰.۲۱ ۵۷.۴۵
۱۲۸۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۸۷.۰۷ ۸۷.۸۳
۱۲۸۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ (۰.۶۵) (۰.۵۹) (۹۰.۶۱) (۸۸.۳)
۱۲۹۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۲۷) ۲۴.۶۷ (۶۳.۳۲)
۱۲۹۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۸ ۰
۱۲۹۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۶.۴۲ ۰
۱۲۹۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ (۰.۶۱) (۰.۱۳) (۸۹.۱۹) (۳۸.۸۷)
۱۲۹۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰.۴۵ (۰.۲) ۴۰۷.۹۵ (۵۱.۳۵)
۱۲۹۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ (۰.۷۸) (۰.۱۸) (۹۴.۳۴) (۴۷.۵)
۱۲۹۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰.۰۱ (۰.۰۴) ۲.۷۸ (۱۲.۰۹)
۱۲۹۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰.۰۷ (۰.۵۸) ۲۷.۸۱ (۸۸.۲۵)
۱۲۹۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۴ ۰
۱۲۹۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۴ ۰
۱۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ (۰.۱۴) ۱۵.۷۲ (۴۰.۴۲)