صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱.۲۲ ۰.۳۸ ۸,۲۵۱.۶۵ ۲۹۶.۶۴
۸۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱.۲۱ ۰.۴۳ ۸,۰۴۰.۴۶ ۳۷۸.۷۴
۸۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱.۲۲ ۰.۳۸ ۸,۳۲۱.۷۳ ۳۰۶.۴۶
۸۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱.۵۵ ۱.۷۱ ۲۷,۶۲۸.۹۶ ۴۷,۷۶۹.۵۲
۸۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۸۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۸۹) ۰
۸۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱.۰۶ ۲.۲ ۴,۶۳۹.۶ ۲۸۳,۲۳۶.۰۶
۸۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱.۰۵ ۱.۵۶ ۴,۵۰۴.۵۱ ۲۸,۵۵۶.۰۲
۸۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (۳.۵۸) ۰.۲۹ (۱۰۰) ۱۸۹.۱۱
۹۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱.۳۷ ۰.۲۸ ۱۴,۴۵۸.۸ ۱۷۶.۱۵
۹۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱.۶۷ ۱.۲۵ ۴۱,۸۸۴.۳۴ ۹,۲۴۷.۵۱
۹۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰
۹۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۹۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ (۰.۴۲) (۰.۲۱) (۷۸.۳۶) (۵۴.۱۵)
۹۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ (۰.۴۶) (۰.۰۱) (۸۱.۳) (۲.۳۳)
۹۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ (۰.۶) ۰.۷۹ (۸۸.۷۱) ۱,۶۴۶.۳۱
۹۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ (۰.۱۶) (۰.۳۳) (۴۴.۵۹) (۶۹.۶)
۹۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ (۰.۰۳) (۰.۶) (۹.۸۳) (۸۸.۸۱)
۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۰ ۰ ۰.۴۸ ۰
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ (۰.۲۱) ۰ (۵۴.۱۱) ۰