صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲.۵۶ ۲.۷۱ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱.۹۳ ۲.۶۲ ۱۰۶,۸۶۸.۰۷ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۷۴ ۱.۷۳ ۱,۳۹۹.۴۸ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ (۷.۳۱) ۰.۷۵ (۱۰۰) ۱,۴۴۹.۴۹
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۹ (۱.۳۵) ۴۱.۰۸ (۹۹.۳)
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۱۶ ۱.۲۳ ۶,۵۶۰.۷۵ ۸,۴۹۵.۰۲
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۱.۰۱) (۰.۵۶) (۹۷.۵۶) (۸۷.۲۴)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۱۳ ۱.۵۸ ۵۸.۲ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۱.۲۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰ ۰ ۱.۲۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱.۸۴ ۳.۷۳ ۷۸,۰۳۰.۷ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۹۳ ۱.۸۲ ۲,۸۴۲.۸۹ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۰۵ ۱.۳ ۲۰.۴۹ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱.۰۵ ۰.۷۸ ۴,۴۰۶.۹۴ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۳.۴ ۲.۱۸ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۱.۴۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ ۱.۳۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ (۰.۱۷) ۰.۷۵ (۴۵.۳۴) ۱,۴۵۱.۹۸