صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۵۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۴ % ۸۱ ۰.۱۵ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۱ %
۸۵۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۵ % ۷۲ ۰.۱۳ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۲ %
۸۵۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۶ % ۶۲ ۰.۱۱ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ %
۸۵۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۷ % ۵۲ ۰.۱ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۳ %
۸۵۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۲۵ ۶۸.۲۹ % ۴۳ ۰.۰۸ % ۱۷,۴۷۸ ۳۱.۶۴ %
۸۵۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۱,۹۵۲ ۲۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۷۸.۹۵ % ۴۳ ۰.۰۸ % ۱۱,۹۵۲ ۲۰.۹۷ %
۸۵۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۱,۸۴۴ ۲۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۷۹.۱ % ۴۴ ۰.۰۸ % ۱۱,۸۴۴ ۲۰.۸۲ %
۸۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۹۰.۰۴ % ۴۵ ۰.۰۹ % ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ %
۸۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۰۱ ۹۰.۰۴ % ۴۵ ۰.۰۹ % ۴,۹۳۰ ۹.۸۷ %