صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۸۶۲,۵۴۱ ۶۸.۹ % ۱۷۸,۷۰۷ ۱۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۹۸۱ ۱۶.۷۷ % ۷۳۰ ۰.۰۶ % ۸۶۰,۵۱۵ ۶۸.۷۳ %
۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۸۶۶,۲۹۹ ۶۸.۹۹ % ۱۷۸,۶۲۱ ۱۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۹۸۱ ۱۶.۷۲ % ۷۳۱ ۰.۰۶ % ۸۶۴,۲۱۸ ۶۸.۸۳ %
۷۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۸۳۸,۹۹۷ ۶۷.۷۴ % ۱۷۸,۵۳۶ ۱۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۲۶۶ ۱۷.۷۸ % ۷۳۲ ۰.۰۶ % ۸۳۶,۹۲۱ ۶۷.۵۷ %
۷۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۸۶۸,۴۶۵ ۶۸.۱۷ % ۱۷۸,۴۵۲ ۱۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۴۰۸ ۱۷.۷۷ % ۷۳۳ ۰.۰۶ % ۸۶۶,۳۶۷ ۶۸ %
۷۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۸۹۲,۷۹۵ ۶۸.۳۶ % ۱۷۴,۵۴۹ ۱۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۹۴۸ ۱۸.۲۲ % ۷۳۴ ۰.۰۶ % ۸۹۰,۶۶۹ ۶۸.۲ %
۷۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۸۹۲,۷۹۵ ۶۸.۳۶ % ۱۷۴,۴۶۵ ۱۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۹۴۸ ۱۸.۲۲ % ۷۳۵ ۰.۰۶ % ۸۹۰,۶۶۹ ۶۸.۲ %
۷۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۸۹۲,۷۹۵ ۶۸.۳۷ % ۱۷۴,۳۸۰ ۱۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۹۴۸ ۱۸.۲۲ % ۷۳۶ ۰.۰۶ % ۸۹۰,۶۶۹ ۶۸.۲۱ %
۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۹۲۲,۹۸۱ ۶۸.۹۶ % ۱۷۴,۲۹۵ ۱۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۹۹۴ ۱۷.۴۱ % ۸,۰۶۴ ۰.۶ % ۹۲۰,۸۱۸ ۶۸.۸ %
۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۹۳۳,۹۴۹ ۶۸.۷۵ % ۱۷۴,۲۱۱ ۱۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۱۵۰ ۱۷.۸۳ % ۸,۰۶۴ ۰.۵۹ % ۹۳۱,۷۲۹ ۶۸.۵۹ %
۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۹۴۶,۰۸۹ ۶۹.۲۳ % ۱۷۴,۱۲۷ ۱۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۲۸۷ ۱۷.۴۴ % ۸,۰۶۵ ۰.۵۹ % ۹۴۳,۸۴۶ ۶۹.۰۷ %