صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۸۵۷,۹۸۳ ۶۸.۶۶ % ۱۷۹,۵۶۱ ۱۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۴۰۵ ۱۶.۸۴ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۳ % ۸۵۵,۸۰۳ ۶۸.۴۹ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۸۵۷,۹۸۳ ۶۸.۶۷ % ۱۷۹,۴۷۶ ۱۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۴۰۵ ۱۶.۸۴ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۳ % ۸۵۵,۸۰۳ ۶۸.۴۹ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۸۵۷,۹۸۳ ۶۸.۶۷ % ۱۷۹,۳۹۰ ۱۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۴۰۵ ۱۶.۸۴ % ۱,۵۹۹ ۰.۱۳ % ۸۵۵,۸۰۳ ۶۸.۵ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۸۴۳,۵۷۴ ۶۸.۴ % ۱۷۹,۳۰۴ ۱۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۸۴ ۱۶.۹۷ % ۱,۰۴۴ ۰.۰۸ % ۸۴۱,۴۸۷ ۶۸.۲۴ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۸۸۰,۴۰۰ ۶۹.۲۵ % ۱۷۹,۲۱۹ ۱۴.۱ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۰۰۲ ۱۶.۶ % ۷۲۷ ۰.۰۶ % ۸۷۸,۳۷۴ ۶۹.۰۹ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۸۸۰,۴۰۰ ۶۹.۲۵ % ۱۷۹,۱۳۳ ۱۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۰۰۲ ۱۶.۶ % ۷۲۷ ۰.۰۶ % ۸۷۸,۳۷۴ ۶۹.۰۹ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۸۸۰,۴۰۰ ۶۹.۲۶ % ۱۷۹,۰۴۸ ۱۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۰۰۲ ۱۶.۶ % ۷۲۸ ۰.۰۶ % ۸۷۸,۳۷۴ ۶۹.۱ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۸۸۰,۴۰۰ ۶۹.۲۶ % ۱۷۸,۹۶۲ ۱۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۰۰۲ ۱۶.۶ % ۷۲۸ ۰.۰۶ % ۸۷۸,۳۷۴ ۶۹.۱ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸۸۰,۴۰۰ ۶۹.۲۷ % ۱۷۸,۸۷۷ ۱۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۰۰۲ ۱۶.۶ % ۷۲۸ ۰.۰۶ % ۸۷۸,۳۷۴ ۶۹.۱۱ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸۸۰,۴۰۰ ۶۹.۲۷ % ۱۷۸,۷۹۲ ۱۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۰۰۲ ۱۶.۶ % ۷۲۹ ۰.۰۶ % ۸۷۸,۳۷۴ ۶۹.۱۱ %