صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۹۶۳,۱۴۰ ۷۰ % ۱۷۵,۶۹۴ ۱۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۸۲۰ ۱۶.۹۲ % ۴,۱۶۳ ۰.۳ % ۹۶۰,۶۱۴ ۶۹.۸۲ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۹۹۵,۳۲۱ ۷۰.۷۴ % ۱۷۵,۶۰۸ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۰۱۰ ۱۶.۰۶ % ۱۰,۱۳۶ ۰.۷۲ % ۹۹۲,۷۴۸ ۷۰.۵۵ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۹۷۶,۵۳۴ ۷۰.۴۷ % ۱۷۵,۵۲۱ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۱۷۸ ۱۶.۰۳ % ۱۱,۴۴۸ ۰.۸۳ % ۹۷۳,۹۸۵ ۷۰.۲۹ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۹۴۱,۱۱۲ ۷۰.۰۶ % ۱۷۵,۴۳۵ ۱۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۴۶۲ ۱۵.۸۹ % ۱۳,۳۵۴ ۰.۹۹ % ۹۳۸,۶۳۱ ۶۹.۸۷ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۹۴۱,۱۱۲ ۷۰.۰۶ % ۱۷۵,۳۴۸ ۱۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۴۶۲ ۱۵.۸۹ % ۱۳,۳۵۴ ۰.۹۹ % ۹۳۸,۶۳۱ ۶۹.۸۸ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۹۴۱,۱۱۲ ۷۰.۰۷ % ۱۷۵,۲۶۲ ۱۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۴۶۲ ۱۵.۸۹ % ۱۳,۳۵۵ ۰.۹۹ % ۹۳۸,۶۳۱ ۶۹.۸۸ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۹۴۱,۱۱۲ ۷۰.۰۷ % ۱۷۵,۱۷۶ ۱۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۴۶۲ ۱۵.۸۹ % ۱۳,۳۵۵ ۰.۹۹ % ۹۳۸,۶۳۱ ۶۹.۸۹ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۹۴۱,۱۱۲ ۷۰.۰۷ % ۱۷۵,۰۸۹ ۱۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۴۶۲ ۱۵.۸۹ % ۱۳,۳۵۵ ۰.۹۹ % ۹۳۸,۶۳۱ ۶۹.۸۹ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۹۱۲,۶۴۶ ۶۹.۶۳ % ۱۷۵,۰۰۳ ۱۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۹۶ ۱۶.۱۱ % ۱۱,۷۹۰ ۰.۹ % ۹۱۰,۳۰۹ ۶۹.۴۶ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۸۸۴,۱۵۰ ۶۹.۱۸ % ۱۷۹,۶۴۷ ۱۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۵۲۰ ۱۶.۳۹ % ۴,۷۵۰ ۰.۳۷ % ۸۸۱,۹۳۹ ۶۹.۰۱ %