صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۱,۱۵۲,۵۲۶ ۷۲.۹۳ % ۱۸۱,۲۹۵ ۱۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۹۲۳ ۱۴.۸ % ۱۲,۴۷۷ ۰.۷۹ % ۱,۱۴۹,۳۸۳ ۷۲.۷۴ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱,۱۵۲,۵۲۶ ۷۳.۰۱ % ۱۸۱,۲۰۸ ۱۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۳۱۸ ۱۴.۷۲ % ۱۲,۴۷۷ ۰.۷۹ % ۱,۱۴۹,۳۸۳ ۷۲.۸۱ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱,۱۰۴,۴۰۸ ۷۲.۱۳ % ۱۸۱,۱۲۱ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۶۶۲ ۱۴.۸ % ۱۸,۸۹۷ ۱.۲۳ % ۱,۱۰۱,۳۱۱ ۷۱.۹۳ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱,۰۷۷,۹۱۸ ۷۲.۲۱ % ۱۷۶,۳۰۳ ۱۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۸۸۷ ۱۵.۹۴ % ۷۲۱ ۰.۰۵ % ۱,۰۷۴,۹۰۱ ۷۲ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۱,۰۳۳,۲۸۶ ۷۱.۴۲ % ۱۷۶,۲۱۶ ۱۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۵۴۳ ۱۶.۳۵ % ۷۲۲ ۰.۰۵ % ۱,۰۳۰,۳۶۳ ۷۱.۲۲ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۹۷۵,۸۷۴ ۷۰.۱۷ % ۱۷۶,۱۲۹ ۱۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۰۰۷ ۱۶.۹ % ۳,۶۸۴ ۰.۲۶ % ۹۷۳,۰۸۸ ۶۹.۹۷ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۹۴۳,۵۶۹ ۶۹.۵۴ % ۱۷۶,۰۴۲ ۱۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۱۷۸ ۱۷.۴ % ۱,۱۷۰ ۰.۰۹ % ۹۴۰,۹۲۱ ۶۹.۳۴ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۹۴۳,۵۶۹ ۶۹.۵۴ % ۱۷۵,۹۵۵ ۱۲.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۱۷۸ ۱۷.۴۱ % ۱,۱۷۰ ۰.۰۹ % ۹۴۰,۹۲۱ ۶۹.۳۴ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۹۴۳,۵۶۹ ۶۹.۵۴ % ۱۷۵,۸۶۸ ۱۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۱۷۸ ۱۷.۴۱ % ۱,۱۷۱ ۰.۰۹ % ۹۴۰,۹۲۱ ۶۹.۳۵ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۹۵۶,۱۳۱ ۶۹.۸۹ % ۱۷۵,۷۸۱ ۱۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۳۵,۳۴۱ ۱۷.۲ % ۷۲۳ ۰.۰۵ % ۹۵۳,۵۹۹ ۶۹.۷۱ %