صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱,۳۵۲,۵۲۹ ۷۵.۴۲ % ۱۸۶,۴۱۶ ۱۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۴۱۸ ۱۲.۹۶ % ۲۲,۰۴۱ ۱.۲۳ % ۱,۳۴۸,۷۱۱ ۷۵.۲ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱,۳۰۳,۸۹۲ ۷۴.۹۶ % ۱۸۶,۳۲۸ ۱۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۲۲۶ ۱۳.۷۵ % ۱۰,۱۰۸ ۰.۵۸ % ۱,۳۰۰,۲۰۷ ۷۴.۷۴ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۱,۲۶۶,۲۳۹ ۷۵.۰۶ % ۱۸۷,۴۵۲ ۱۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۲۴۰ ۱۳.۲۹ % ۸,۹۷۸ ۰.۵۳ % ۱,۲۶۲,۶۵۸ ۷۴.۸۵ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱,۲۶۶,۲۳۹ ۷۵.۰۷ % ۱۸۷,۳۶۴ ۱۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۲۴۰ ۱۳.۲۹ % ۸,۹۷۸ ۰.۵۳ % ۱,۲۶۲,۶۵۸ ۷۴.۸۵ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱,۲۶۶,۲۳۹ ۷۵.۰۷ % ۱۸۷,۲۷۶ ۱۱.۱ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۲۴۰ ۱۳.۲۹ % ۸,۹۷۸ ۰.۵۳ % ۱,۲۶۲,۶۵۸ ۷۴.۸۶ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱,۳۰۰,۹۳۳ ۷۵.۲۸ % ۱۸۷,۱۸۸ ۱۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۵۲۱ ۱۳.۲۲ % ۱۱,۵۰۶ ۰.۶۷ % ۱,۲۹۷,۴۳۵ ۷۵.۰۸ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱,۲۶۴,۶۵۸ ۷۴.۶۸ % ۱۸۱,۶۴۶ ۱۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۴۴۲ ۱۴.۵۵ % ۷۲۰ ۰.۰۴ % ۱,۲۶۱,۲۶۲ ۷۴.۴۸ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱,۲۱۶,۶۳۴ ۷۳.۹۸ % ۱۸۱,۵۵۸ ۱۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۵۹۷ ۱۴.۹۳ % ۷۲۰ ۰.۰۴ % ۱,۲۱۳,۴۱۲ ۷۳.۷۹ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱,۲۰۲,۶۵۸ ۷۳.۷۲ % ۱۸۱,۴۷۱ ۱۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۳۶۰ ۱۵.۱ % ۸۸۴ ۰.۰۵ % ۱,۱۹۹,۴۶۶ ۷۳.۵۲ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۱,۱۵۲,۵۲۶ ۷۲.۹۳ % ۱۸۱,۳۸۳ ۱۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۹۲۳ ۱۴.۸ % ۱۲,۴۷۶ ۰.۷۹ % ۱,۱۴۹,۳۸۳ ۷۲.۷۳ %