صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱,۵۰۰,۶۱۵ ۷۷.۹۱ % ۱۸۷,۳۰۳ ۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۳۶۴ ۱۲.۳۲ % ۷۱۵ ۰.۰۴ % ۱,۴۹۶,۵۷۷ ۷۷.۷ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱,۵۲۲,۴۹۹ ۷۷.۰۶ % ۱۸۷,۲۱۴ ۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۳۳۱ ۱۳.۴۳ % ۷۱۶ ۰.۰۴ % ۱,۵۱۷,۹۹۰ ۷۶.۸۳ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱,۵۳۷,۳۹۷ ۷۸.۲۴ % ۱۸۰,۸۸۴ ۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۰۴۹ ۱۲.۵۲ % ۷۱۶ ۰.۰۴ % ۱,۵۳۴,۷۹۰ ۷۸.۱ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱,۵۴۶,۶۱۰ ۷۷.۴۱ % ۱۸۷,۰۳۶ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۶۲ ۱۲.۱۱ % ۲۲,۳۷۲ ۱.۱۲ % ۱,۵۴۳,۸۱۳ ۷۷.۲۷ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱,۴۳۲,۴۲۰ ۷۶.۷۳ % ۱۸۶,۹۴۸ ۱۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۷۹۵ ۱۳.۲۲ % ۷۱۶ ۰.۰۴ % ۱,۴۲۹,۱۱۳ ۷۶.۵۵ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱,۴۲۵,۰۵۶ ۷۶.۴۳ % ۱۸۶,۸۵۹ ۱۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۸۳۸ ۱۳.۵۱ % ۷۱۷ ۰.۰۴ % ۱,۴۲۱,۳۱۱ ۷۶.۲۳ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱,۴۲۵,۰۵۶ ۷۶.۴۴ % ۱۸۶,۷۷۰ ۱۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۸۳۸ ۱۳.۵۱ % ۷۱۷ ۰.۰۴ % ۱,۴۲۱,۳۱۱ ۷۶.۲۳ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱,۴۲۵,۰۵۶ ۷۶.۳۵ % ۱۸۶,۶۸۲ ۱۰ % ۰ ۰ % ۲۵۳,۹۲۸ ۱۳.۶۱ % ۷۱۷ ۰.۰۴ % ۱,۴۲۱,۳۱۱ ۷۶.۱۵ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱,۴۱۸,۰۹۹ ۷۶.۲۸ % ۱۸۶,۵۹۳ ۱۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۵۳,۶۵۹ ۱۳.۶۴ % ۷۱۷ ۰.۰۴ % ۱,۴۱۴,۱۶۴ ۷۶.۰۷ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱,۴۱۱,۵۲۰ ۷۶.۲۷ % ۱۸۶,۵۰۵ ۱۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۵۳۳ ۱۳.۴۳ % ۴,۱۰۴ ۰.۲۲ % ۱,۴۰۷,۶۳۹ ۷۶.۰۶ %