صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۵۲۳,۹۸۲ ۸۳.۲۴ % ۱۴۹,۰۹۰ ۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۷۰۶ ۶.۹۲ % ۳۱,۰۰۱ ۱.۶۹ % ۱,۵۱۹,۸۲۵ ۸۳.۰۲ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۵۷۴,۹۰۸ ۸۴.۶۹ % ۱۴۹,۰۱۷ ۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۷۰۶ ۶.۸۱ % ۸,۸۹۰ ۰.۴۸ % ۱,۵۷۱,۷۹۶ ۸۴.۵۳ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۵۷۴,۹۰۸ ۸۴.۷ % ۱۴۸,۹۴۴ ۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۷۰۶ ۶.۸۱ % ۸,۸۹۰ ۰.۴۸ % ۱,۵۷۱,۷۹۶ ۸۴.۵۳ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۵۷۴,۹۰۸ ۸۴.۷ % ۱۴۸,۸۷۲ ۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۳۶۸ ۶.۸ % ۹,۲۲۸ ۰.۵ % ۱,۵۷۱,۷۹۶ ۸۴.۵۳ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۶۱۲,۰۳۸ ۸۰.۲۴ % ۱۴۸,۷۹۹ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۳۹۲ ۱۲.۳۱ % ۷۱۴ ۰.۰۴ % ۱,۶۰۸,۳۳۰ ۸۰.۰۶ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۶۶۹,۹۸۷ ۸۱.۵۵ % ۱۴۸,۷۲۷ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۴۶۷ ۱۱.۱۶ % ۷۱۴ ۰.۰۳ % ۱,۶۶۷,۴۱۳ ۸۱.۴۲ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱,۷۳۸,۴۶۰ ۸۳.۶۴ % ۱۴۸,۶۵۴ ۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۵۹ ۹.۱۸ % ۷۱۴ ۰.۰۳ % ۱,۷۳۵,۶۰۹ ۸۳.۵ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱,۶۱۲,۲۳۶ ۸۰.۵۲ % ۱۸۳,۳۲۹ ۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۱۱۵ ۱۰.۲۹ % ۷۱۵ ۰.۰۴ % ۱,۶۰۸,۷۹۰ ۸۰.۳۴ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱,۵۰۰,۶۱۵ ۷۷.۷ % ۱۸۷,۴۸۲ ۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۴۹۰ ۱۲.۵۶ % ۷۱۵ ۰.۰۴ % ۱,۴۹۶,۵۷۷ ۷۷.۴۹ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱,۵۰۰,۶۱۵ ۷۷.۷ % ۱۸۷,۳۹۳ ۹.۷ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۴۹۰ ۱۲.۵۶ % ۷۱۵ ۰.۰۴ % ۱,۴۹۶,۵۷۷ ۷۷.۴۹ %