صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۹۶۱,۵۹۹ ۶۹.۳۳ % ۱۷۳,۲۰۳ ۱۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۲۹۶ ۱۵.۷۴ % ۳۳,۹۶۵ ۲.۴۵ % ۹۵۹,۶۳۰ ۶۹.۱۸ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۹۵۸,۱۵۹ ۶۹.۲۶ % ۱۷۳,۱۲۰ ۱۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۶۳۱ ۱۵.۸۸ % ۳۲,۵۸۶ ۲.۳۶ % ۹۵۶,۳۱۲ ۶۹.۱۲ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۹۴۳,۲۴۹ ۷۰.۲۱ % ۱۷۳,۶۷۴ ۱۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۶۰۶ ۱۵.۴۵ % ۱۸,۸۵۰ ۱.۴ % ۹۴۱,۴۸۰ ۷۰.۰۸ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۹۰۷,۹۴۷ ۶۹.۵۹ % ۱۶۸,۸۸۳ ۱۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۱۴۵ ۱۵.۴۹ % ۲۵,۶۴۷ ۱.۹۷ % ۹۰۶,۱۷۵ ۶۹.۴۶ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۸۷۷,۳۳۵ ۶۹.۷۳ % ۱۶۵,۱۷۴ ۱۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۹۶,۹۶۳ ۱۵.۶۵ % ۱۸,۸۰۴ ۱.۴۹ % ۸۷۵,۶۳۷ ۶۹.۵۹ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۸۶۳,۵۴۹ ۶۹.۴۸ % ۱۶۵,۰۹۱ ۱۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۳۴ ۱۶.۲۷ % ۱۱,۹۷۹ ۰.۹۶ % ۸۶۱,۷۸۱ ۶۹.۳۴ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۸۶۳,۵۴۹ ۶۹.۴۹ % ۱۶۵,۰۰۸ ۱۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۳۴ ۱۶.۲۷ % ۱۱,۹۸۰ ۰.۹۶ % ۸۶۱,۷۸۱ ۶۹.۳۴ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۸۶۳,۵۴۹ ۶۹.۴۹ % ۱۶۴,۹۲۵ ۱۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۲۳۴ ۱۶.۲۷ % ۱۱,۹۸۱ ۰.۹۶ % ۸۶۱,۷۸۱ ۶۹.۳۵ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۸۳۱,۹۱۹ ۶۸.۶۸ % ۱۷۰,۲۶۵ ۱۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۲۶۹ ۱۶.۵۳ % ۸,۷۶۵ ۰.۷۲ % ۸۳۰,۱۶۴ ۶۸.۵۴ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۸۴۹,۴۶۰ ۶۹.۰۶ % ۱۷۰,۱۸۲ ۱۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۵۴۵ ۱۶.۰۶ % ۱۲,۸۵۵ ۱.۰۵ % ۸۴۷,۶۱۰ ۶۸.۹۱ %