صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۵,۷۲۳,۶۳۸ ۵۷.۶۳ % ۱,۳۸۱,۲۷۵ ۱۳.۹۱ % ۴۹۴,۹۳۵ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۴,۸۲۰ ۱۱.۷۳ % ۱,۱۳۲,۴۷۷ ۱۱.۴ % ۳۳,۷۵۶ ۰.۳۴ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۶,۲۴۴,۷۲۹ ۶۲.۵۶ % ۱,۳۸۳,۹۵۰ ۱۳.۸۷ % ۴۹۵,۰۲۴ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۲,۹۴۷ ۱۱.۲۵ % ۷۲۳,۶۹۹ ۷.۲۵ % ۱۱,۴۳۱ ۰.۱۱ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۶,۲۰۵,۵۶۵ ۶۲.۷۸ % ۱,۴۰۳,۲۷۹ ۱۴.۲ % ۴۹۳,۹۲۹ ۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۸,۴۲۸ ۱۰.۹۱ % ۴۶۴,۱۶۰ ۴.۷ % ۲۳۹,۳۴۷ ۲.۴۲ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۶,۲۰۵,۵۶۵ ۶۲.۷۸ % ۱,۴۰۳,۲۷۹ ۱۴.۲ % ۴۹۳,۹۲۹ ۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۸,۴۲۸ ۱۰.۹۱ % ۴۶۳,۹۵۹ ۴.۶۹ % ۲۳۹,۳۴۷ ۲.۴۲ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۶,۲۰۵,۵۶۵ ۶۲.۷۸ % ۱,۴۰۳,۲۷۹ ۱۴.۲ % ۴۹۳,۹۲۹ ۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۸,۴۲۸ ۱۰.۹۱ % ۴۶۳,۷۵۹ ۴.۶۹ % ۲۳۹,۳۴۷ ۲.۴۲ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۶,۱۶۷,۴۱۶ ۶۲.۸۹ % ۱,۴۱۲,۶۱۲ ۱۴.۴۱ % ۴۹۴,۱۰۳ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۴,۸۶۹ ۱۱.۴۷ % ۳۷۹,۷۲۰ ۳.۸۷ % ۲۲۷,۳۲۲ ۲.۳۲ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۶,۱۲۲,۱۶۴ ۶۲.۳۹ % ۱,۴۵۲,۱۸۴ ۱۴.۸ % ۴۹۳,۹۹۸ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۹,۴۸۹ ۱۱.۶۱ % ۳۷۹,۵۲۰ ۳.۸۷ % ۲۲۵,۶۷۹ ۲.۳ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۶,۱۶۶,۷۷۷ ۶۲.۷۷ % ۱,۴۳۰,۵۰۲ ۱۴.۵۶ % ۴۹۳,۷۶۶ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۳,۶۶۸ ۱۱.۵۴ % ۳۷۹,۳۲۰ ۳.۸۶ % ۲۲۰,۳۲۲ ۲.۲۴ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۶,۱۰۲,۹۳۵ ۶۲.۱۳ % ۱,۴۲۷,۸۹۵ ۱۴.۵۳ % ۴۹۳,۰۷۸ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۵,۷۶۵ ۱۲.۲۷ % ۳۷۹,۴۴۱ ۳.۸۶ % ۲۱۳,۹۶۷ ۲.۱۸ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۶,۰۲۸,۷۷۰ ۶۱.۶۶ % ۱,۴۲۷,۴۷۶ ۱۴.۶ % ۴۹۲,۸۴۵ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۰,۱۱۰ ۱۲.۶۸ % ۳۷۹,۲۴۱ ۳.۸۸ % ۲۰۸,۶۱۰ ۲.۱۳ %