صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲,۲۵۰,۷۸۳ ۸۰.۱۴ % ۱۴۵,۲۹۲ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۱۳۱ ۱۰.۶۵ % ۱۱۳,۳۱۲ ۴.۰۳ % ۲,۱۸۴,۷۸۰ ۷۷.۷۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲,۱۶۶,۲۸۹ ۷۸.۹۹ % ۱۴۵,۲۲۳ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۶۱۲ ۱۱.۵۸ % ۱۱۳,۲۴۳ ۴.۱۳ % ۲,۱۰۰,۴۹۶ ۷۶.۵۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲,۱۶۶,۷۰۱ ۷۸.۸۴ % ۱۴۵,۱۵۳ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۲۷۲ ۱۱.۷۶ % ۱۱۳,۱۷۵ ۴.۱۲ % ۲,۱۰۱,۱۲۹ ۷۶.۴۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲,۲۳۴,۱۸۰ ۷۴.۲۱ % ۱۴۵,۰۸۴ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۵۱۸,۰۵۰ ۱۷.۲۱ % ۱۱۳,۱۰۷ ۳.۷۶ % ۲,۱۶۸,۴۲۰ ۷۲.۰۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۲۶۹,۲۲۱ ۸۱.۵۳ % ۱۴۵,۰۱۵ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۹۸۰ ۹.۲ % ۱۱۳,۰۳۸ ۴.۰۶ % ۲,۲۰۳,۰۶۷ ۷۹.۱۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲,۲۶۹,۲۲۱ ۸۱.۵۹ % ۱۴۴,۹۴۶ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۰۷۶ ۹.۱۴ % ۱۱۲,۹۷۰ ۴.۰۶ % ۲,۲۰۳,۰۶۷ ۷۹.۲۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲,۲۶۹,۲۲۱ ۸۱.۶ % ۱۴۴,۸۷۷ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۰۷۶ ۹.۱۴ % ۱۱۲,۹۰۲ ۴.۰۶ % ۲,۲۰۳,۰۶۷ ۷۹.۲۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲,۲۰۷,۱۲۵ ۸۱.۵۶ % ۱۴۴,۸۰۸ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۴۱۴ ۸.۹۲ % ۱۱۲,۸۳۴ ۴.۱۷ % ۲,۱۴۱,۱۲۷ ۷۹.۱۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲,۱۴۵,۱۷۹ ۸۱ % ۱۴۴,۷۳۹ ۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۵۶۱ ۹.۲۷ % ۱۱۲,۷۶۶ ۴.۲۶ % ۲,۰۷۸,۳۸۸ ۷۸.۴۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۰۷۵,۹۷۰ ۸۰.۸۸ % ۱۴۴,۶۷۰ ۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۳۰۶ ۹.۰۹ % ۱۱۲,۶۹۹ ۴.۳۹ % ۲,۰۰۹,۱۲۴ ۷۸.۲۸ %