صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۲,۰۸۲,۱۶۲ ۸۱.۱۳ % ۱۴۰,۵۲۹ ۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۳۶,۴۵۰ ۹.۲۱ % ۱۰۷,۱۶۵ ۴.۱۸ % ۲,۰۷۵,۶۲۴ ۸۰.۸۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲,۱۴۷,۱۶۳ ۸۱.۵۳ % ۱۴۰,۴۶۴ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۶۹۱ ۹.۱ % ۱۰۶,۳۰۹ ۴.۰۴ % ۲,۱۴۰,۵۵۱ ۸۱.۲۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲,۰۶۱,۰۹۵ ۸۰.۵۸ % ۱۴۰,۴۰۰ ۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۹۵۹ ۹.۷۷ % ۱۰۶,۲۴۸ ۴.۱۵ % ۲,۰۵۴,۵۷۶ ۸۰.۳۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲,۱۲۹,۵۷۱ ۸۰.۶۹ % ۱۴۰,۳۳۵ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۰۶۶ ۹.۹۷ % ۱۰۶,۱۸۶ ۴.۰۲ % ۲,۱۲۳,۰۰۴ ۸۰.۴۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲,۱۲۹,۵۷۱ ۸۰.۷ % ۱۴۰,۲۷۰ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۰۶۶ ۹.۹۷ % ۱۰۶,۱۲۵ ۴.۰۲ % ۲,۱۲۳,۰۰۴ ۸۰.۴۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲,۱۲۹,۵۷۱ ۸۰.۷ % ۱۴۰,۲۰۶ ۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۰۶۶ ۹.۹۷ % ۱۰۶,۰۶۳ ۴.۰۲ % ۲,۱۲۳,۰۰۴ ۸۰.۴۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲,۱۹۲,۳۷۱ ۸۱.۵۴ % ۱۴۰,۱۴۱ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۷۲ ۹ % ۱۱۴,۰۷۱ ۴.۲۴ % ۲,۱۸۵,۷۰۹ ۸۱.۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲,۲۰۰,۴۵۵ ۸۱.۱۱ % ۱۴۰,۰۷۷ ۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۱۸۶ ۸.۹۶ % ۱۲۹,۰۹۹ ۴.۷۶ % ۲,۱۹۳,۷۷۱ ۸۰.۸۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲,۱۴۳,۹۹۸ ۸۰.۳۲ % ۱۴۰,۰۱۲ ۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۳۹۳ ۱۰.۴۷ % ۱۰۵,۸۷۹ ۳.۹۷ % ۲,۱۳۷,۳۷۹ ۸۰.۰۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲,۱۳۷,۸۳۹ ۸۰.۲۸ % ۱۳۹,۹۴۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۳۹۳ ۱۰.۴۹ % ۱۰۵,۸۱۸ ۳.۹۷ % ۲,۱۳۱,۲۰۱ ۸۰.۰۳ %