صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱,۴۹۱,۰۷۴ ۱۸.۸۵ % ۱۴۹,۹۲۹ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۶,۷۵۶ ۲۰.۴۴ % ۴۱۶,۶۳۵ ۳.۶ % ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۵۴ % ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱,۴۹۱,۰۷۴ ۱۸.۸۶ % ۱۴۹,۸۶۴ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۶,۷۵۶ ۲۰.۴۴ % ۴۱۶,۵۸۴ ۳.۶ % ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۵۴ % ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱,۴۹۱,۰۷۴ ۱۸.۸۶ % ۱۴۹,۷۹۸ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۶,۷۵۶ ۲۰.۴۴ % ۴۱۶,۵۳۳ ۳.۶ % ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۵۴ % ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷ %
۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱,۴۹۱,۰۷۴ ۱۸.۸۶ % ۱۴۹,۷۳۳ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۶,۷۵۶ ۲۰.۴۴ % ۴۱۶,۴۸۲ ۳.۶ % ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۵۴ % ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷ %
۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱,۴۹۷,۲۴۷ ۱۸.۹۵ % ۱۴۹,۶۶۸ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۲۰.۳۵ % ۴۱۱,۱۳۷ ۳.۵۳ % ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۶ % ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷ %
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱,۴۹۷,۲۴۷ ۱۸.۹۵ % ۱۴۹,۶۰۳ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۲۰.۳۵ % ۴۱۱,۰۸۹ ۳.۵۳ % ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۶ % ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷ %
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱,۴۹۷,۲۴۷ ۱۸.۹۵ % ۱۴۹,۵۳۸ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۲۰.۳۵ % ۴۱۱,۰۴۲ ۳.۵۳ % ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۶ % ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷ %
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱,۴۸۹,۹۹۲ ۱۸.۸۳ % ۱۴۹,۴۷۳ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۶,۷۳۸ ۲۰.۶۸ % ۴۱۰,۰۸۲ ۳.۵۳ % ۴,۲۲۸,۴۲۹ ۵۳.۴۲ % ۱۳۱,۰۷۶ ۱.۶۶ %
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱,۴۱۳,۳۲۸ ۱۷.۸۹ % ۱۴۹,۴۰۸ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۱,۲۱۶ ۲۰.۹۱ % ۴۱۳,۷۲۷ ۳.۵۳ % ۴,۲۶۹,۹۱۵ ۵۴.۰۷ % ۱۳۴,۷۶۸ ۱.۷۱ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱,۴۰۳,۵۲۲ ۱۷.۹۱ % ۱۴۹,۳۴۳ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۴,۶۶۰ ۲۰.۷۳ % ۴۰۹,۵۳۶ ۳.۵۶ % ۴,۲۴۹,۵۸۱ ۵۴.۲۳ % ۱۳۰,۶۲۴ ۱.۶۷ %