صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۷۲۷,۳۳۷ ۵۷.۸۷ ۵,۳۵۲,۶۹۹ ۶۱.۰۲ ۶,۰۰۱,۴۶۳ ۶۱.۶۷ ۵,۷۲۳,۶۳۸ ۵۷.۶۳
سایر سهام ۴۵۷,۰۵۲ ۱۵.۳۱ ۱,۲۹۵,۸۹۳ ۱۴.۷۸ ۱,۴۰۹,۴۸۰ ۱۴.۴۸ ۱,۳۸۱,۲۷۵ ۱۳.۹۱
اوراق مشارکت ۱۹۱,۵۴۸ ۶.۴۲ ۴۸۱,۹۹۸ ۵.۵ ۴۹۱,۴۴۷ ۵.۰۵ ۴۹۴,۹۳۵ ۴.۹۸
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۶۱,۹۰۴ ۱۵.۴۷ ۱,۰۹۰,۹۷۳ ۱۲.۴۴ ۱,۱۹۸,۳۸۹ ۱۲.۳۱ ۱,۱۶۴,۸۲۰ ۱۱.۷۳
سایر دارایی‌ها ۱۰۰,۹۲۲ ۳.۳۸ ۳۵۴,۱۰۹ ۴.۰۴ ۴۴۰,۱۴۷ ۴.۵۲ ۱,۱۳۲,۴۷۷ ۱۱.۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۲۴,۰۴۹ ۴.۱۶ ۱۹۵,۸۱۱ ۲.۲۳ ۱۹۰,۷۰۷ ۱.۹۶ ۳۳,۷۵۶ ۰.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد