صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۰۱,۷۵۷ ۷۱.۳۵ ۲,۱۱۶,۴۷۰ ۷۸.۰۹ ۲,۰۲۶,۵۲۰ ۷۵.۷۱ ۲,۳۸۵,۷۰۴ ۷۳.۴۵
اوراق ۱۲۵,۶۸۱ ۱۲.۷۸ ۱۵۰,۱۹۶ ۵.۵۴ ۱۵۶,۶۶۹ ۵.۸۵ ۱۵۸,۰۴۹ ۴.۸۷
وجه نقد ۱۲۰,۷۷۵ ۱۲.۲۸ ۲۸۰,۱۲۶ ۱۰.۳۴ ۲۹۳,۹۲۳ ۱۰.۹۸ ۵۰۲,۵۵۷ ۱۵.۴۷
سایر دارایی ها ۳۱,۱۸۹ ۳.۱۷ ۱۱۶,۱۴۹ ۴.۲۹ ۱۲۰,۱۳۹ ۴.۴۹ ۱۱۸,۴۷۳ ۳.۶۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۹۳,۷۰۴ ۷۰.۵۳ ۲,۰۵۵,۴۰۰ ۷۵.۸۴ ۱,۹۶۵,۹۶۵ ۷۳.۴۴ ۲,۳۰۲,۶۲۲ ۷۰.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد