صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۲۸۴,۰۰۹ ۷۵.۱۳ ۴,۶۸۸,۷۴۸ ۷۸.۱۹ ۵,۵۲۷,۲۳۳ ۷۱.۳۵ ۵,۷۲۵,۷۱۴ ۷۲.۳۹
اوراق ۱۳۰,۵۴۸ ۷.۶۴ ۱۵۳,۰۱۷ ۲.۵۵ ۱۴۸,۹۵۸ ۱.۹۲ ۱۴۹,۹۲۹ ۱.۹
وجه نقد ۲۱۷,۶۳۱ ۱۲.۷۳ ۸۳۶,۲۸۱ ۱۳.۹۵ ۱,۶۲۶,۵۸۰ ۲۱ ۱,۶۱۶,۷۵۶ ۲۰.۴۴
سایر دارایی‌ها ۵۶,۰۰۶ ۳.۲۸ ۲۱۵,۲۴۰ ۳.۵۹ ۳۱۷,۶۵۱ ۴.۱ ۲۸۴,۶۴۷ ۳.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۰۴۷,۹۸۲ ۶۱.۳۲ ۳,۱۰۱,۷۳۶ ۵۱.۷۲ ۴,۰۹۰,۶۴۲ ۵۲.۸ ۴,۲۳۴,۶۴۰ ۵۳.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۹۰,۶۶۸ ۵.۳۱ ۱۰۳,۶۴۵ ۱.۷۳ ۱۲۶,۶۹۹ ۱.۶۴ ۱۳۱,۹۸۸ ۱.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد