صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۰۱,۳۰۶ ۶۹.۹۵ ۲,۱۵۶,۸۳۳ ۷۹.۲۸ ۲,۱۰۲,۲۰۳ ۷۹.۵۷ ۲,۲۵۰,۷۸۳ ۸۰.۱۴
اوراق ۱۲۳,۸۳۲ ۱۴.۴۱ ۱۴۴,۰۰۰ ۵.۲۹ ۱۴۵,۱۸۸ ۵.۵ ۱۴۵,۲۹۲ ۵.۱۷
وجه نقد ۱۰۹,۳۷۰ ۱۲.۷۲ ۳۰۷,۳۴۷ ۱۱.۳ ۲۸۲,۵۱۳ ۱۰.۶۹ ۲۹۹,۱۳۱ ۱۰.۶۵
سایر دارایی ها ۲۵,۱۱۷ ۲.۹۲ ۱۱۲,۵۰۱ ۴.۱۴ ۱۱۱,۹۸۷ ۴.۲۴ ۱۱۳,۳۱۲ ۴.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۹۶,۸۸۱ ۶۹.۴۳ ۲,۱۱۴,۴۱۶ ۷۷.۷۲ ۲,۰۳۵,۸۹۸ ۷۷.۰۶ ۲,۱۸۴,۷۸۰ ۷۷.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد