صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۷۸,۹۳۶ ۶۷.۲۴ ۱,۶۷۱,۰۴۳ ۷۸.۵۷ ۲,۰۲۵,۴۵۱ ۷۹.۳۳ ۲,۰۸۲,۱۶۲ ۸۱.۱۳
اوراق ۱۲۲,۱۶۱ ۱۷.۱۵ ۱۵۶,۳۹۱ ۷.۳۵ ۱۳۹,۷۴۹ ۵.۴۷ ۱۴۰,۵۲۹ ۵.۴۸
وجه نقد ۹۲,۹۰۷ ۱۳.۰۴ ۲۲۶,۸۵۲ ۱۰.۶۷ ۲۷۸,۰۲۳ ۱۰.۸۹ ۲۳۶,۴۵۰ ۹.۲۱
سایر دارایی ها ۱۸,۲۳۴ ۲.۵۶ ۷۲,۵۴۳ ۳.۴۱ ۱۱۰,۱۲۱ ۴.۳۱ ۱۰۷,۱۶۵ ۴.۱۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷۸,۲۸۱ ۶۷.۱۵ ۱,۶۶۶,۹۳۲ ۷۸.۳۸ ۲,۰۲۱,۱۳۶ ۷۹.۱۶ ۲,۰۷۵,۶۲۴ ۸۰.۸۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد