صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/08/06 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/08/06 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/08/06 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/08/06 ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
5 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/07/29 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
6 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/07/22 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/07/29 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/07/29 ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
9 آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/07/14 ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1399/07/14 ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
سایز صفحه