صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 12:00 مورخ 1400/04/16(تغییر بند 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 12:00 مورخ 1400/04/16(تغییر بند 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 12:00 مورخ 1400/04/16(تغییر بند 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
4 نامه سازمان مبنی بر بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1400/03/22(تغییر ماده 45 اساسنامه) ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1400/03/22(تغییر ماده 45 اساسنامه) ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
6 نامه سازمان مبنی بر بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 10:00 مورخ 1400/03/23(تغییر هزینه های برگزاری مجامع) ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 10:00 مورخ 1400/03/23(تغییر هزینه های برگزاری مجامع) ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
8 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1400/03/30( تغییر بند 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
9 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ 1400/03/25( تغییر شرایط و تعهدات ماده 7 امیدنامه) ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1400/03/30(تغییر بند 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سایز صفحه