صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1401/02/07(تغییر ماده 7 امیدنامه) ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1401/02/07(تغییر ماده 7 امیدنامه) ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1401/02/07(تغییر ماده 7 امیدنامه) ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
4 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 15:00 مورخ 1400/12/16(تغییر ماده 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
5 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1400/12/07(تغییر ماده 7 و 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
6 اسامی حاضرین و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 15:00 مورخ 1400/12/16(تغییر ماده 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 15:00 مورخ 1400/12/16(تغییر ماده 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
8 اسامی حاضرین و صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1400/12/07(تغییر ماده 7 و 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1400/12/07(تغییر ماده 7 و 2-2-1 امیدنامه) ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت 14:00 مورخ 1400/10/26(تغییر ماده 7 امیدنامه) ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
سایز صفحه