صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تغییرات در امیدنامه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تغییرات در امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ تغییرات در امیدنامه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ تغییرات در امیدنامه ۹۷/۰۵/۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تغییرات در امیدنامه ۹۷/۰۳/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ تغییرات در امیدنامه ۹۷/۰۱/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ تغییرات در امیدنامه ۹۶/۱۱/۱۷ تغییرات امیدنامه