صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ با موضوع حذف نماد"کمنگنز" تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با موضوع حذف نماد"واحیا" و تغییر تعهدات نماد"غگیلا" تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ با موضوع تغییر تعهدات نمادهای"ملت"و"وصندوق"و"غشان"و"غشاذر" تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰با موضوع تغییر افزایش سقف حق الزحمه حسابرس و متولی تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ با موضوع تغییر کارمزد مدیر صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ با موضوع تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت۱۲:۰۰ با موضوع انتشار اطلاعات از طریق سامانه کدال(بخش امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶با موضوع افزودن نماد "مدیریت" تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ با موضوع تغییر هزینه برگزاری مجامع تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰با موضوع حذف نماد "تپولا" تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ با موضوع تغییر تعهدات نمادهای"جم"و"غشاذر"و"غشان"و"ومدیر" تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ با موضوع افزودن نماد"تپولا" تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ با موضوع تغییر کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ با موضوع تغییر کارمزد متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با موضوع افزودن نماد"ومدیر" و تغییر تعهدات نماد"مدیر" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ با موضوع افزودن نمادهای "وکادو" و "واحیا" تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱با موضوع تغییر تعهدات نماد مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ با موضوع افزایش سقف از ۳ میلیون به ۳۰ میلیون تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ با موضوع تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تغییرات امیدنامه حذف نماد گوهران ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری با موضوع اضافه شدن نمادهای کطبس،کمنگنز،کپرور و تغییر تعهدات نمادهای غشان،غشاذر،غشصفا،وصندوق ،غگیلا،مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تغییرات در امیدنامه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تغییرات در امیدنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ تغییرات در امیدنامه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تغییرات در امید نامه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ تغییرات در امیدنامه ۹۷/۰۵/۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ تغییرات در امیدنامه ۹۷/۰۳/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ تغییرات در امیدنامه ۹۷/۰۱/۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ تغییرات در امیدنامه ۹۶/۱۱/۱۷ تغییرات امیدنامه