صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
هزینه‌های صندوق

-هزینه های صندوق

- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش مي‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند، (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

-فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌ دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 9-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 9-3 روزانه محاسبه و در حساب‌هاي صندوق منظور می‌شود.

- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد (0/01) از ارزش روزانهء سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0/003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 3-2-2 امیدنامه نمونه مربوطه و سالانه حداکثر دو درصد (0/02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه یک درصد (0/01 )از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار0

کارمزد متولي

سالانه معادل دو در هزار (0/002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 600 میلیون ریال است.

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 400 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل 3 در هزار (0/003) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

 مبلغ 375.000.000 ریال بعنوان هزینه ثابت نرم افزار می‌باشد و همچنین مبلغ 56.000.000 ریال هزینه هر NAV اضافه تا 5 مورد، از NAV شماره 6 به بعد هر مورد 42.000.000 ریال بعنوان هزینه متغیر محاسبه خواهد شد.

*** حذف سقف هزینه یاد شده از توضیحات ذیل جدول بند 9-3 امیدنامه صندوق و اصلاح شرح هزینه یاد شده در جدول بند 9-3 امیدنامه صندوق به شرح: "صرفاً هزینه های عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی­های صندوق قابل پرداخت است". 

 

- هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شوند:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

 

کارمزد صدور

[الف) بخش ثابت:

مبلغ 20.000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیماندهء واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور ب سرمایه گذار تعلق نمیگیرد)

 

[مدير]

 

ب ) بخش متغير: ندارد

[مدير] 

کارمزد ابطال

[الف) بخش ثابت :

مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری

 

[مدير]

ب) بخش متغير:

علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:

ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر يا كمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر يا كمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر يا كمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد ( روش اولين صادره از اولين وارده)

 

 

[صندوق]

 

[صندوق]

  

[صندوق]

 

 

[صندوق]

 

[صندوق]