صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۷,۶۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲۲,۳۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۵۵,۲۲۲,۳۷۰,۸۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۳۰,۷۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۱۳,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۱۳,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۲,۶۳۰,۷۳۵ ۲,۶۱۳,۵۱۴ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۵۵۵,۲۲۲,۳۷۰,۸۷۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲,۶۹۷,۶۹۲ ۲,۶۷۹,۹۴۰ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۲۰,۱۶۶,۵۸۸,۴۲۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲,۶۰۸,۱۶۷ ۲,۵۹۱,۱۱۹ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۵۳۳,۳۲۶,۸۶۳,۲۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲,۶۸۲,۰۲۳ ۲,۶۶۴,۴۱۵ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۰۴,۹۸۷,۶۰۹,۵۵۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲,۶۸۱,۹۶۴ ۲,۶۶۴,۳۵۶ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۰۴,۹۳۰,۵۹۶,۰۲۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲,۶۸۱,۹۰۶ ۲,۶۶۴,۲۹۸ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۰۴,۸۷۳,۷۲۳,۱۸۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲,۷۵۷,۰۹۸ ۲,۷۳۸,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۷۷,۸۸۶,۶۰۸,۹۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲,۷۷۸,۷۸۳ ۲,۷۶۰,۵۹۶ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۹۹,۰۲۳,۳۰۴,۳۱۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲,۶۹۸,۹۴۴ ۲,۶۸۱,۲۱۹ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۲۱,۴۱۶,۶۱۶,۱۲۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲,۶۹۰,۵۰۹ ۲,۶۷۲,۸۳۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۱۳,۲۱۸,۳۸۷,۴۷۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲,۷۷۴,۲۸۶ ۲,۷۵۶,۱۳۵ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۹۴,۶۶۲,۳۴۶,۷۳۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲,۷۷۴,۲۳۱ ۲,۷۵۶,۰۸۰ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۳۹۴ ۱۱۵,۵۳۰ ۹۷۷,۶۹۶ ۲,۶۹۴,۶۰۸,۴۱۰,۳۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲,۷۷۶,۳۲۷ ۲,۷۵۸,۱۸۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۶۹۷,۷۵۱,۵۰۵,۰۲۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲,۷۳۱,۱۳۶ ۲,۷۱۳,۳۸۷ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۶۵۳,۹۳۷,۰۱۵,۴۱۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲,۶۳۶,۶۵۳ ۲,۶۱۹,۲۳۵ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۵۶۱,۸۴۷,۸۷۲,۸۴۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲,۷۳۰,۹۸۰ ۲,۷۱۳,۱۹۸ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۶۵۳,۷۵۱,۶۴۱,۸۹۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲,۷۵۸,۵۶۱ ۲,۷۴۰,۶۸۷ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۶۸۰,۶۳۸,۴۰۲,۲۲۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲,۶۶۷,۳۲۹ ۲,۶۵۰,۲۴۱ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۵۹۲,۱۷۳,۹۳۱,۶۴۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲,۶۶۷,۲۷۶ ۲,۶۵۰,۱۸۸ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۵۹۲,۱۲۱,۹۴۷,۲۶۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲,۶۶۷,۲۲۳ ۲,۶۵۰,۱۳۵ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۲۲۶ ۰ ۱۱۵,۱۳۶ ۹۷۸,۰۹۰ ۲,۵۹۲,۰۷۰,۰۹۶,۰۰۷