صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۵۸,۲۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴,۶۴۱,۷۹۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۹۴,۴۰۲,۴۱۵,۹۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۳۰,۹۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۹,۳۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۹,۳۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱,۵۳۰,۹۹۸ ۱,۵۲۹,۳۱۷ ۱,۵۲۹,۳۱۷ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۱۹۴,۴۰۲,۴۱۵,۹۸۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱,۵۳۱,۰۰۳ ۱,۵۲۹,۳۲۳ ۱,۵۲۹,۳۲۳ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۱۹۴,۴۳۱,۶۲۲,۴۲۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱,۵۵۲,۲۹۴ ۱,۵۵۰,۶۰۰ ۱,۵۵۰,۶۰۰ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۳۰۸,۴۴۰,۲۵۴,۰۱۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱,۵۵۲,۳۰۰ ۱,۵۵۰,۶۰۶ ۱,۵۵۰,۶۰۶ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۳۰۸,۴۷۱,۱۱۹,۸۲۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱,۵۵۲,۳۰۶ ۱,۵۵۰,۶۱۲ ۱,۵۵۰,۶۱۲ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۳۰۸,۵۰۲,۱۳۰,۱۷۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱,۵۵۴,۳۳۰ ۱,۵۵۲,۶۲۴ ۱,۵۵۲,۶۲۴ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۳۱۹,۲۸۵,۵۰۵,۴۰۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱,۵۴۳,۲۰۰ ۱,۵۴۱,۴۹۴ ۱,۵۴۱,۴۹۴ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۲۵۹,۶۴۹,۵۲۱,۳۲۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱,۵۴۷,۲۴۱ ۱,۵۴۵,۵۴۳ ۱,۵۴۵,۵۴۳ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۲۸۱,۳۴۲,۶۰۳,۹۳۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱,۵۴۴,۳۸۹ ۱,۵۴۲,۷۰۵ ۱,۵۴۲,۷۰۵ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۲۶۶,۱۳۶,۳۶۱,۲۶۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱,۵۰۹,۳۷۱ ۱,۵۰۷,۶۹۴ ۱,۵۰۷,۶۹۴ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۰۷۸,۵۴۳,۳۱۴,۸۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱,۵۰۹,۳۷۶ ۱,۵۰۷,۶۹۹ ۱,۵۰۷,۶۹۹ ۰ ۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۰۷۸,۵۶۹,۹۵۳,۶۴۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱,۵۰۹,۳۸۱ ۱,۵۰۷,۷۰۴ ۱,۵۰۷,۷۰۴ ۰ ۵۳,۵۵۰ ۷,۴۷۶,۷۵۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۵۸,۲۱۰ ۸,۰۷۸,۵۹۶,۷۳۴,۲۴۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱,۵۴۰,۱۵۰ ۱,۵۳۸,۴۲۱ ۱,۵۳۸,۴۲۱ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۱۶۰,۸۰۲,۱۶۳,۸۰۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱,۵۷۲,۱۱۹ ۱,۵۷۰,۳۹۷ ۱,۵۷۰,۳۹۷ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۳۳۰,۴۲۳,۱۱۳,۰۱۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱,۵۷۳,۹۸۱ ۱,۵۷۲,۲۶۶ ۱,۵۷۲,۲۶۶ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۳۴۰,۳۳۵,۴۴۷,۷۷۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱,۵۸۶,۱۷۷ ۱,۵۸۴,۴۶۰ ۱,۵۸۴,۴۶۰ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۴۰۵,۰۲۴,۲۱۳,۳۱۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱,۶۰۱,۶۴۶ ۱,۵۹۹,۹۴۴ ۱,۵۹۹,۹۴۴ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۴۸۷,۱۶۰,۰۵۴,۷۶۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۶۰۱,۶۵۱ ۱,۵۹۹,۹۵۰ ۱,۵۹۹,۹۵۰ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۴۸۷,۱۸۸,۴۱۷,۹۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱,۶۰۱,۶۵۷ ۱,۵۹۹,۹۵۵ ۱,۵۹۹,۹۵۵ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۴۸۷,۲۱۶,۹۲۱,۹۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱,۶۰۲,۴۱۲ ۱,۶۰۰,۷۰۹ ۱,۶۰۰,۷۰۹ ۰ ۰ ۷,۴۲۳,۲۰۲ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۸,۴۹۱,۲۱۸,۳۶۸,۲۳۷
  مشاهده همه