صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۰,۴۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۹,۵۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۳۷,۱۳۹,۰۱۳,۶۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۷۰,۴۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۵۷,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۵۷,۰۷۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲,۵۷۰,۴۵۲ ۲,۵۵۷,۰۷۰ ۰ ۳۷,۷۲۵ ۱,۱۸۵,۹۵۰ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۷۰,۴۲۰ ۲,۷۳۷,۱۳۹,۰۱۳,۶۰۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲,۵۴۳,۹۳۵ ۲,۵۳۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۶۱۳,۳۰۵,۰۱۳,۵۶۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲,۵۴۷,۲۵۵ ۲,۵۳۳,۸۸۰ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۶۱۶,۷۲۵,۲۹۱,۵۵۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲,۶۳۱,۸۳۲ ۲,۶۱۸,۰۱۵ ۱ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۷۰۳,۶۱۱,۵۰۰,۹۵۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۶۷۱,۳۹۱ ۲,۶۵۷,۳۵۸ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۷۴۴,۲۴۰,۶۱۲,۴۵۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲,۶۶۹,۵۱۴ ۲,۶۵۵,۴۸۱ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۷۴۲,۳۰۲,۳۱۳,۶۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲,۶۶۹,۴۴۴ ۲,۶۵۵,۴۱۱ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۷۴۲,۲۲۹,۴۷۲,۱۴۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲,۶۰۷,۶۷۳ ۲,۵۹۴,۰۲۴ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۶۷۸,۸۳۵,۹۲۴,۲۶۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲,۵۲۱,۹۸۸ ۲,۵۰۸,۷۲۲ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۵۹۰,۷۴۴,۵۶۹,۶۶۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۴۴۲,۲۱۲ ۲,۴۲۹,۳۷۴ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۵۰۸,۸۰۲,۷۷۸,۴۱۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲,۴۳۱,۴۴۷ ۲,۴۱۸,۷۰۳ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۴۹۷,۷۸۲,۴۶۱,۷۶۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲,۳۵۱,۹۲۹ ۲,۳۳۹,۶۱۳ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۴۱۶,۱۰۶,۶۲۰,۲۹۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲,۳۵۱,۸۵۹ ۲,۳۳۹,۵۴۳ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۴۱۶,۰۳۴,۵۸۲,۳۷۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲,۳۵۱,۷۸۹ ۲,۳۳۹,۴۷۴ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۴۱۵,۹۶۲,۶۹۵,۸۸۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲,۲۸۶,۷۷۸ ۲,۲۷۴,۸۵۹ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۳۴۹,۲۳۵,۷۱۳,۶۶۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲,۳۵۶,۹۳۲ ۲,۳۴۴,۵۹۹ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۴۲۱,۲۵۶,۰۸۴,۴۷۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲,۴۲۶,۴۸۱ ۲,۴۱۴,۰۵۷ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۴۹۲,۹۸۵,۰۷۴,۴۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲,۳۸۰,۳۹۶ ۲,۳۶۸,۲۳۹ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۴۴۵,۶۶۸,۰۵۹,۸۲۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲,۳۱۱,۸۳۶ ۲,۲۹۹,۴۵۳ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۳۷۴,۶۳۳,۶۸۲,۶۶۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲,۳۱۱,۷۶۹ ۲,۲۹۹,۳۸۵ ۰ ۰ ۱,۱۴۸,۲۲۵ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۰۳۲,۶۹۵ ۲,۳۷۴,۵۶۳,۶۸۴,۱۲۹