صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۹۲,۸۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴,۷۰۷,۱۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۸۹۱,۶۷۲,۸۲۶,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۷۱,۰۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۶۸,۸۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۶۸,۸۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۸۷۱,۰۱۴ ۱,۸۶۸,۸۶۳ ۱,۸۶۸,۸۶۳ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۸۹۱,۶۷۲,۸۲۶,۲۸۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۸۸۰,۸۵۵ ۱,۸۷۸,۵۵۶ ۱,۸۷۸,۵۵۶ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۹۴۲,۹۷۹,۱۲۳,۸۶۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۸۶۲,۶۰۲ ۱,۸۶۰,۲۹۹ ۱,۸۶۰,۲۹۹ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۸۴۶,۳۴۵,۳۸۸,۸۵۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۸۶۲,۶۴۷ ۱,۸۶۰,۳۴۴ ۱,۸۶۰,۳۴۴ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۸۴۶,۵۸۲,۷۹۵,۳۷۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۸۶۲,۶۹۲ ۱,۸۶۰,۳۸۸ ۱,۸۶۰,۳۸۸ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۸۴۶,۸۲۰,۴۵۷,۲۹۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۸۴۶,۶۰۶ ۱,۸۴۴,۳۱۱ ۱,۸۴۴,۳۱۱ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۶۱,۷۲۳,۹۸۰,۹۷۰
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۸۳۷,۴۶۱ ۱,۸۳۵,۱۶۸ ۱,۸۳۵,۱۶۸ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۱۳,۳۲۸,۸۲۴,۶۷۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۸۴۹,۵۰۳ ۱,۸۴۷,۲۰۳ ۱,۸۴۷,۲۰۳ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۷۷,۰۳۲,۹۱۷,۶۲۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱,۸۳۸,۸۴۸ ۱,۸۳۶,۵۶۸ ۱,۸۳۶,۵۶۸ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۲۰,۷۳۸,۸۳۰,۴۶۳
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۸۲۲,۶۲۲ ۱,۸۲۰,۳۶۴ ۱,۸۲۰,۳۶۴ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۶۳۴,۹۷۳,۴۱۷,۱۵۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۸۲۲,۶۶۵ ۱,۸۲۰,۴۰۷ ۱,۸۲۰,۴۰۷ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۶۳۵,۲۰۲,۵۹۵,۷۱۸
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱,۸۲۲,۷۰۹ ۱,۸۲۰,۴۵۰ ۱,۸۲۰,۴۵۰ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۶۳۵,۴۳۲,۰۲۶,۳۵۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱,۸۲۲,۷۵۲ ۱,۸۲۰,۴۹۴ ۱,۸۲۰,۴۹۴ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۶۳۵,۶۶۱,۷۰۸,۶۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱,۸۲۲,۷۹۶ ۱,۸۲۰,۵۳۷ ۱,۸۲۰,۵۳۷ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۶۳۵,۸۹۱,۶۴۲,۰۰۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱,۸۲۶,۲۱۴ ۱,۸۲۳,۹۶۸ ۱,۸۲۳,۹۶۸ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۶۵۴,۰۵۱,۲۳۸,۸۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱,۸۴۷,۰۶۹ ۱,۸۴۴,۷۹۸ ۱,۸۴۴,۷۹۸ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۶۴,۳۰۰,۹۹۸,۰۸۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱,۸۴۷,۸۵۶ ۱,۸۴۵,۵۶۷ ۱,۸۴۵,۵۶۷ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۶۸,۳۷۲,۲۰۸,۴۸۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱,۸۴۷,۹۰۱ ۱,۸۴۵,۶۱۲ ۱,۸۴۵,۶۱۲ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۶۸,۶۱۰,۳۵۴,۵۹۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱,۸۴۷,۹۴۶ ۱,۸۴۵,۶۵۷ ۱,۸۴۵,۶۵۷ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۷۶۸,۸۴۸,۷۴۹,۵۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱,۸۳۴,۱۰۴ ۱,۸۳۱,۸۲۹ ۱,۸۳۱,۸۲۹ ۰ ۰ ۷,۶۶۰,۹۷۷ ۰ ۲,۳۶۸,۰۹۳ ۵,۲۹۲,۸۸۴ ۹,۶۹۵,۶۵۷,۱۹۸,۸۱۱
  مشاهده همه