صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۲۲۷,۳۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴,۷۷۲,۶۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۰۱,۹۸۵,۲۴۹,۹۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۰۸,۸۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۰۷,۲۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۰۷,۲۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۶۰۸,۸۹۸ ۱,۶۰۷,۲۹۹ ۱,۶۰۷,۲۹۹ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۲۲۷,۳۹۳ ۸,۴۰۱,۹۸۵,۲۴۹,۹۶۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۶۰۸,۹۰۲ ۱,۶۰۷,۳۰۴ ۱,۶۰۷,۳۰۴ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۲۲۷,۳۹۳ ۸,۴۰۲,۰۱۰,۹۶۲,۸۶۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۶۰۸,۹۰۷ ۱,۶۰۷,۳۰۹ ۱,۶۰۷,۳۰۹ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۲۲۷,۳۹۳ ۸,۴۰۲,۰۳۶,۸۱۲,۵۱۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۶۱۲,۹۸۳ ۱,۶۱۱,۳۸۲ ۱,۶۱۱,۳۸۲ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۲۲۷,۳۹۳ ۸,۴۲۳,۳۲۸,۵۷۳,۵۶۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۵۹۷,۶۵۳ ۱,۵۹۶,۰۶۰ ۱,۵۹۶,۰۶۰ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۱۶۵,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۵۴۲ ۵,۲۲۷,۳۹۳ ۸,۳۴۳,۲۳۱,۵۶۷,۰۷۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۶۱۵,۲۲۴ ۱,۶۱۳,۶۱۶ ۱,۶۱۳,۶۱۶ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۹۲,۳۹۳ ۸,۷۰۱,۲۵۱,۷۲۴,۹۴۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۶۲۷,۱۸۱ ۱,۶۲۵,۵۵۴ ۱,۶۲۵,۵۵۴ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۹۲,۳۹۳ ۸,۷۶۵,۶۲۸,۴۸۸,۸۹۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۶۱۱,۰۲۸ ۱,۶۰۹,۳۶۰ ۱,۶۰۹,۳۶۰ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۹۲,۳۹۳ ۸,۶۷۸,۳۰۳,۳۸۹,۹۸۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۶۱۱,۰۳۶ ۱,۶۰۹,۳۶۸ ۱,۶۰۹,۳۶۸ ۰ ۰ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۹۲,۳۹۳ ۸,۶۷۸,۳۴۴,۱۷۷,۰۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۶۱۱,۰۴۳ ۱,۶۰۹,۳۷۵ ۱,۶۰۹,۳۷۵ ۰ ۹,۵۷۹ ۷,۳۴۵,۹۳۵ ۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۹۲,۳۹۳ ۸,۶۷۸,۳۸۵,۰۹۹,۸۹۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱,۵۹۸,۸۳۴ ۱,۵۹۷,۱۵۷ ۱,۵۹۷,۱۵۷ ۰ ۰ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۸۲,۸۱۴ ۸,۵۹۷,۱۹۸,۳۰۲,۸۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱,۶۰۰,۰۰۷ ۱,۵۹۸,۲۹۶ ۱,۵۹۸,۲۹۶ ۰ ۰ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۸۲,۸۱۴ ۸,۶۰۳,۳۲۹,۰۳۳,۶۲۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱,۵۹۰,۴۷۵ ۱,۵۸۸,۷۵۲ ۱,۵۸۸,۷۵۲ ۰ ۰ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۳۳۴,۵۰۰ ۱,۹۵۳,۵۴۲ ۵,۳۸۲,۸۱۴ ۸,۵۵۱,۹۵۴,۹۹۶,۴۶۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱,۵۶۹,۶۸۳ ۱,۵۶۸,۰۶۳ ۱,۵۶۸,۰۶۳ ۰ ۰ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۰ ۱,۶۱۹,۰۴۲ ۵,۷۱۷,۳۱۴ ۸,۹۶۵,۱۱۱,۰۶۴,۷۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱,۵۵۰,۰۲۸ ۱,۵۴۸,۳۹۷ ۱,۵۴۸,۳۹۷ ۰ ۰ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۰ ۱,۶۱۹,۰۴۲ ۵,۷۱۷,۳۱۴ ۸,۸۵۲,۶۷۲,۹۱۲,۶۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱,۵۵۰,۰۳۶ ۱,۵۴۸,۴۰۵ ۱,۵۴۸,۴۰۵ ۰ ۰ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۰ ۱,۶۱۹,۰۴۲ ۵,۷۱۷,۳۱۴ ۸,۸۵۲,۷۲۰,۲۸۸,۶۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱,۵۵۰,۰۴۴ ۱,۵۴۸,۴۱۴ ۱,۵۴۸,۴۱۴ ۰ ۰ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۰ ۱,۶۱۹,۰۴۲ ۵,۷۱۷,۳۱۴ ۸,۸۵۲,۷۶۸,۴۱۶,۵۷۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱,۵۲۶,۲۹۴ ۱,۵۲۴,۶۶۳ ۱,۵۲۴,۶۶۳ ۰ ۱۲۷,۲۲۲ ۷,۳۳۶,۳۵۶ ۰ ۱,۶۱۹,۰۴۲ ۵,۷۱۷,۳۱۴ ۸,۷۱۶,۹۷۹,۲۱۶,۰۲۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱,۵۳۳,۰۱۷ ۱,۵۳۱,۳۳۰ ۱,۵۳۱,۳۳۰ ۰ ۰ ۷,۲۰۹,۱۳۴ ۰ ۱,۶۱۹,۰۴۲ ۵,۵۹۰,۰۹۲ ۸,۵۶۰,۲۷۸,۳۰۱,۶۰۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱,۵۵۷,۵۰۴ ۱,۵۵۵,۷۶۸ ۱,۵۵۵,۷۶۸ ۰ ۰ ۷,۲۰۹,۱۳۴ ۰ ۱,۶۱۹,۰۴۲ ۵,۵۹۰,۰۹۲ ۸,۶۹۶,۸۸۳,۵۳۱,۴۵۶
  مشاهده همه