صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۲,۰۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۷,۹۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۵۱,۴۹۴,۶۷۷,۰۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۰۲,۱۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۹۹,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۹۹,۲۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲,۲۰۲,۱۱۵ ۲,۱۹۹,۲۵۵ ۰ ۰ ۱,۴۵۷,۵۷۳ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۳۴۲,۰۴۳ ۲,۹۵۱,۴۹۴,۶۷۷,۰۰۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲,۱۴۷,۱۸۷ ۲,۱۴۴,۳۸۹ ۰ ۰ ۱,۴۵۷,۵۷۳ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۳۴۲,۰۴۳ ۲,۸۷۷,۸۶۲,۷۷۱,۵۰۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲,۱۰۶,۵۶۸ ۲,۱۰۳,۷۹۹ ۰ ۰ ۱,۴۵۷,۵۷۳ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۳۴۲,۰۴۳ ۲,۸۲۳,۳۸۸,۸۳۶,۴۲۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲,۰۹۲,۵۰۴ ۲,۰۸۸,۲۵۰ ۰ ۰ ۱,۴۵۷,۵۷۳ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۳۴۲,۰۴۳ ۲,۸۰۲,۵۲۱,۹۳۵,۸۱۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲,۰۹۲,۴۴۵ ۲,۰۸۸,۱۹۱ ۰ ۰ ۱,۴۵۷,۵۷۳ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۳۴۲,۰۴۳ ۲,۸۰۲,۴۴۲,۲۶۴,۳۵۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲,۰۹۲,۳۸۶ ۲,۰۸۸,۱۳۲ ۰ ۱۸۷,۰۰۲ ۱,۴۵۷,۵۷۳ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۳۴۲,۰۴۳ ۲,۸۰۲,۳۶۲,۷۵۸,۶۲۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲,۲۵۶,۱۱۴ ۲,۲۵۲,۷۵۱ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۶۰۲,۰۱۹,۴۶۵,۵۵۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲,۲۵۳,۸۵۷ ۲,۲۵۰,۶۲۸ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۹۹,۵۶۷,۷۶۸,۰۶۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲,۲۲۸,۰۳۸ ۲,۲۲۴,۸۸۶ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۶۹,۸۳۴,۴۱۹,۳۰۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲,۲۵۰,۴۹۰ ۲,۲۴۷,۶۴۵ ۱ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۹۶,۱۲۲,۴۶۴,۹۵۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۲,۲۴۷,۶۵۴ ۲,۲۴۴,۸۲۲ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۹۲,۸۶۱,۳۴۶,۵۵۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۲,۲۴۷,۵۷۹ ۲,۲۴۴,۷۴۶ ۱ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۹۲,۷۷۴,۰۷۲,۵۷۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲,۲۴۷,۵۰۳ ۲,۲۴۴,۶۷۱ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۹۲,۶۸۶,۹۶۲,۹۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲,۲۰۶,۸۶۷ ۲,۲۰۴,۰۷۹ ۱ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۴۵,۸۰۲,۱۰۱,۳۹۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲,۱۸۶,۵۱۹ ۲,۱۸۳,۷۵۱ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۲۲,۳۲۱,۷۵۶,۹۶۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۲,۱۸۵,۴۰۴ ۲,۱۸۲,۶۳۶ ۱ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۵۲۱,۰۳۴,۶۳۹,۱۹۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲,۱۶۲,۷۱۴ ۲,۱۵۹,۹۸۲ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۴۹۴,۸۶۷,۶۲۲,۵۳۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۲,۰۹۱,۶۲۱ ۲,۰۸۸,۹۵۸ ۱ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۴۱۲,۸۳۲,۶۶۳,۱۵۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۲,۰۹۱,۵۴۱ ۲,۰۸۸,۸۷۸ ۱ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۴۱۲,۷۴۰,۲۲۹,۱۷۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۲,۰۹۱,۴۶۱ ۲,۰۸۸,۷۹۹ ۰ ۰ ۱,۲۷۰,۵۷۱ ۰ ۱۱۵,۵۳۰ ۱,۱۵۵,۰۴۱ ۲,۴۱۲,۶۴۷,۹۵۸,۱۳۱