صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/23 1398/02/23 صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/02/03 1398/02/03 گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/01/18 1398/01/18 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به 1397/12/29 (اصلاحیه) دانلود
1398/01/06 1398/01/06 گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/06 1397/12/06 گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/30 1397/11/30 صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی شده) دانلود
1397/11/08 1397/11/08 صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/03 1397/11/03 گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به 1397/10/30 دانلود
1397/10/11 1397/10/11 صورتهای مالی دوره هشت روزه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1397/10/08 1397/10/08 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره شش ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/05 1397/10/05 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی دوره شش ماه و نه روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1397(اصلاحیه) دانلود
1397/10/02 1397/10/02 گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/28 1397/08/28 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی دوره شش ماه و نه روزه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/08/06 1397/08/06 گزارش عملکرد شش ماه و نه روزه صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به 1397/03/31(حسابرسی شده) دانلود
1397/08/06 1397/08/06 گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش عملکرد سه ماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/09 1397/07/09 گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/06/12 1397/06/12 گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/24 1397/05/24 گزارش عملکرد دوماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به تاریخ 1396/12/29 دانلود
1397/05/24 1397/05/24 گزارش عملکرد پنج ماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به سال مالی 1397/03/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به 97/04/31 دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به 97/03/31 دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به 97/02/31 دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به 97/01/31 دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به 96/12/29 دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به 96/11/30 دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به 96/10/30 دانلود
1397/04/31 1397/04/31 صورتهای مالی حسابرسی نشده پنج ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/25 1397/04/25 صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 دانلود