ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 56,559 55.34 47,058 39.16 44,363 35.54 46,884 34.62
اوراق 25,607 25.05 43,424 36.13 63,211 50.64 62,904 46.45
وجه نقد 15,387 15.05 22,524 18.74 10,851 8.69 21,526 15.89
سایر دارایی ها 14,322 14.01 20,180 16.79 18,093 14.49 13,936 10.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 75,573 73.94 23,529 19.58 22,181 17.77 23,442 17.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد