رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری صبا جهاد 350
2 شرکت نوآوران مدیریت سبا 34,300
3 شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 350