صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/23 1,359,874 1,354,242 0 0 521,812 0 90,406 215,703 292,114,069,600
162 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/22 1,359,878 1,354,246 0 0 521,812 0 90,406 215,703 292,114,992,574
163 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/21 1,359,673 1,354,043 0 0 521,812 0 90,406 215,703 292,071,143,037
164 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/20 1,363,811 1,358,109 0 0 521,812 0 90,406 215,703 292,948,235,424
165 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/19 1,359,337 1,353,654 0 0 521,812 0 90,406 215,703 291,987,148,892
166 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/18 1,364,322 1,358,592 0 0 521,812 0 90,406 215,703 293,052,302,783
167 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/17 1,357,392 1,351,449 0 0 521,812 0 90,406 215,703 291,511,501,831
168 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/16 1,357,255 1,351,312 0 0 521,812 0 90,406 215,703 291,482,115,511
169 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/15 1,357,119 1,351,176 0 0 521,812 0 90,406 215,703 291,452,775,956
170 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/14 1,344,465 1,338,545 0 0 521,812 0 90,406 215,703 288,728,271,991
171 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/13 1,358,113 1,352,110 0 0 521,812 0 90,406 215,703 291,654,194,716
172 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/12 1,358,467 1,352,462 0 0 521,812 0 90,406 215,703 291,730,199,401
173 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/11 1,344,512 1,338,603 0 0 521,812 0 90,406 215,703 288,740,681,826
174 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/10 1,333,731 1,327,817 0 0 521,812 0 90,406 215,703 286,414,015,243
175 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/09 1,333,594 1,327,679 0 0 521,812 0 90,406 215,703 286,384,349,324
176 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/08 1,333,456 1,327,542 0 0 521,812 0 90,406 215,703 286,354,729,705
177 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/07 1,314,965 1,309,077 0 0 521,812 0 90,406 215,703 282,371,853,504
178 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/06 1,330,284 1,324,278 0 0 521,812 0 90,406 215,703 285,650,789,712
179 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/05 1,325,598 1,319,631 0 0 521,812 0 90,406 215,703 284,648,340,890
180 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1397/12/04 1,339,134 1,333,141 0 0 521,812 0 90,406 215,703 287,562,593,083