صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/23 1,518,421 1,512,712 0 0 539,762 0 130,406 204,678 309,618,806,057
102 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/22 1,511,729 1,506,064 0 0 539,762 0 130,406 204,678 308,258,129,226
103 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/21 1,531,776 1,526,476 0 0 539,762 0 130,406 204,678 312,436,048,611
104 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/20 1,520,721 1,515,456 0 0 539,762 0 130,406 204,678 310,180,534,657
105 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/19 1,520,453 1,515,189 0 0 539,762 0 130,406 204,678 310,125,846,316
106 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/18 1,520,187 1,514,922 0 0 539,762 0 130,406 204,678 310,071,216,952
107 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/17 1,501,889 1,496,308 0 8,975 539,762 0 130,406 204,678 306,261,243,809
108 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/16 1,533,654 1,528,023 0 0 521,812 0 130,406 195,703 299,038,740,055
109 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/15 1,540,885 1,535,039 0 0 521,812 0 130,406 195,703 300,411,810,141
110 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/14 1,544,539 1,538,660 0 0 521,812 0 130,406 195,703 301,120,458,279
111 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/13 1,534,452 1,528,637 0 0 521,812 0 130,406 195,703 299,158,898,693
112 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/12 1,534,147 1,528,332 0 0 521,812 0 130,406 195,703 299,099,239,415
113 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/11 1,533,842 1,528,028 0 0 521,812 0 130,406 195,703 299,039,643,918
114 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/10 1,521,809 1,515,986 0 0 521,812 0 130,406 195,703 296,683,088,071
115 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/09 1,500,794 1,495,124 0 0 521,812 0 130,406 195,703 292,600,346,248
116 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/08 1,505,372 1,499,772 0 0 521,812 0 130,406 195,703 293,509,830,248
117 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/07 1,520,352 1,514,814 0 0 521,812 0 130,406 195,703 296,453,680,363
118 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/06 1,526,398 1,520,819 0 0 521,812 0 130,406 195,703 297,628,905,958
119 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/05 1,526,082 1,520,503 0 0 521,812 0 130,406 195,703 297,567,072,410
120 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/04 1,525,766 1,520,188 0 0 521,812 0 130,406 195,703 297,505,304,062