صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/12 1,507,440 1,501,080 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,222,507,455
82 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/11 1,500,847 1,494,619 0 0 599,698 0 130,406 234,646 350,706,402,660
83 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/10 1,506,744 1,500,537 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,095,004,832
84 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/09 1,506,518 1,500,311 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,042,039,642
85 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/08 1,506,292 1,500,086 0 20,989 599,698 0 130,406 234,646 351,989,131,673
86 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/07 1,547,308 1,540,465 0 0 557,720 0 130,406 213,657 329,131,075,103
87 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/06 1,517,848 1,511,221 0 0 557,720 0 130,406 213,657 322,882,977,801
88 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/05 1,517,600 1,510,973 0 0 557,720 0 130,406 213,657 322,829,998,243
89 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/04 1,526,335 1,519,706 0 0 557,720 0 130,406 213,657 324,695,733,384
90 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/03 1,519,757 1,513,188 0 0 557,720 0 130,406 213,657 323,303,106,479
91 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/02 1,519,510 1,512,940 0 0 557,720 0 130,406 213,657 323,250,255,028
92 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/01 1,519,263 1,512,693 0 0 557,720 0 130,406 213,657 323,197,460,808
93 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/31 1,534,468 1,529,076 0 0 557,720 0 130,406 213,657 326,697,810,687
94 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/30 1,525,772 1,520,573 0 0 557,720 0 130,406 213,657 324,881,117,931
95 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/29 1,510,224 1,505,253 0 0 557,720 0 130,406 213,657 321,607,910,858
96 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/28 1,507,207 1,502,195 0 0 557,720 0 130,406 213,657 320,954,525,961
97 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/27 1,503,251 1,498,229 0 0 557,720 0 130,406 213,657 320,107,074,547
98 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/26 1,503,000 1,497,978 0 0 557,720 0 130,406 213,657 320,053,475,381
99 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/25 1,502,749 1,497,727 0 0 557,720 0 130,406 213,657 319,999,933,476
100 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/24 1,504,631 1,499,552 0 8,979 557,720 0 130,406 213,657 320,389,880,244