صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/01 1,502,612 1,495,270 0 0 599,698 0 130,406 234,646 350,859,220,108
62 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/31 1,521,427 1,513,956 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,243,785,555
63 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/30 1,522,342 1,514,871 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,458,508,928
64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/29 1,522,246 1,514,775 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,435,931,524
65 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/28 1,529,576 1,522,160 0 0 599,698 0 130,406 234,646 357,168,780,335
66 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/27 1,526,040 1,518,549 0 0 599,698 0 130,406 234,646 356,321,476,277
67 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/26 1,536,272 1,528,837 0 0 599,698 0 130,406 234,646 358,735,398,650
68 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/25 1,522,535 1,515,205 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,536,746,560
69 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/24 1,507,242 1,500,079 0 0 599,698 0 130,406 234,646 351,987,581,899
70 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/23 1,507,132 1,499,969 0 0 599,698 0 130,406 234,646 351,961,744,888
71 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/22 1,507,022 1,499,859 0 0 599,698 0 130,406 234,646 351,935,946,100
72 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/21 1,508,939 1,501,997 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,437,643,152
73 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/20 1,517,746 1,510,641 0 0 599,698 0 130,406 234,646 354,465,968,348
74 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/19 1,528,688 1,521,799 0 0 599,698 0 130,406 234,646 357,084,114,410
75 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/18 1,521,991 1,515,367 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,574,845,263
76 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/17 1,509,511 1,502,904 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,650,330,867
77 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/16 1,509,309 1,502,702 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,603,002,125
78 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/15 1,509,108 1,502,500 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,555,725,784
79 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/14 1,508,906 1,502,299 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,508,501,846
80 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/03/13 1,508,704 1,502,097 0 0 599,698 0 130,406 234,646 352,461,115,799