صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/20 1,448,652 1,443,563 0 0 799,694 0 130,406 334,644 483,079,673,429
42 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/19 1,448,523 1,443,434 0 0 799,694 0 130,406 334,644 483,036,489,404
43 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/18 1,431,091 1,425,637 0 0 799,694 0 130,406 334,644 477,080,734,302
44 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/17 1,427,817 1,422,412 0 0 799,694 0 130,406 334,644 476,001,537,296
45 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/16 1,417,317 1,411,819 0 0 799,694 0 130,406 334,644 472,456,681,345
46 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/15 1,397,500 1,391,964 0 0 799,694 0 130,406 334,644 465,812,385,282
47 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/14 1,398,641 1,393,099 0 0 799,694 0 130,406 334,644 466,192,093,782
48 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/13 1,398,527 1,392,984 0 0 799,694 0 130,406 334,644 466,153,823,089
49 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/12 1,398,413 1,392,870 0 99,998 799,694 0 130,406 334,644 466,115,602,437
50 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/11 1,556,272 1,548,417 0 0 599,698 0 130,406 234,646 363,329,932,580
51 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/10 1,536,103 1,528,324 0 0 599,698 0 130,406 234,646 358,615,069,621
52 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/10 1,536,103 1,528,324 0 0 599,698 0 130,406 234,646 358,615,069,621
53 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/09 1,536,305 1,528,517 0 0 599,698 0 130,406 234,646 358,660,472,659
54 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/08 1,523,981 1,516,279 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,788,918,876
55 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/07 1,523,817 1,516,115 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,750,381,338
56 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/06 1,523,653 1,515,951 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,711,893,839
57 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/05 1,523,489 1,515,787 0 0 599,698 0 130,406 234,646 355,673,456,378
58 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/04 1,516,863 1,509,204 0 0 599,698 0 130,406 234,646 354,128,565,267
59 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/03 1,504,318 1,496,733 0 0 599,698 0 130,406 234,646 351,202,522,722
60 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/02 1,505,691 1,498,171 0 0 599,698 0 130,406 234,646 351,539,917,435