صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
541 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/08 1,026,691 1,022,256 0 0 146,562 0 0 73,281 74,911,974,470
542 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/07 1,026,546 1,022,122 0 0 146,562 0 0 73,281 74,902,143,798
543 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/06 1,026,363 1,021,949 0 0 146,562 0 0 73,281 74,889,418,502
544 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/05 1,025,580 1,021,176 0 0 146,562 0 0 73,281 74,832,806,130
545 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/04 1,025,942 1,022,189 0 0 146,562 0 0 73,281 74,907,021,358
546 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/03 1,025,587 1,021,834 0 0 146,562 0 0 73,281 74,881,045,206
547 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/02 1,025,373 1,021,621 0 0 146,562 0 0 73,281 74,865,409,037
548 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/12/01 1,024,967 1,021,229 0 0 146,562 0 0 73,281 74,836,691,859
549 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/30 1,024,753 1,021,016 0 0 146,562 0 0 73,281 74,821,053,935
550 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/29 1,024,538 1,020,811 0 0 146,562 0 0 73,281 74,806,076,605
551 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/28 1,024,694 1,020,978 0 0 146,562 0 0 73,281 74,818,323,775
552 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/27 1,024,482 1,020,768 0 0 146,562 0 0 73,281 74,802,918,418
553 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/26 1,024,268 1,020,555 0 0 146,562 0 0 73,281 74,787,283,988
554 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/25 1,024,067 1,020,354 0 0 146,562 0 0 73,281 74,772,577,446
555 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/24 1,023,658 1,019,942 0 0 146,562 0 0 73,281 74,742,367,395
556 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/23 1,014,691 1,011,006 0 0 146,562 0 0 73,281 74,087,518,926
557 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/22 1,015,001 1,011,325 0 0 146,562 0 0 73,281 74,110,871,704
558 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/21 1,014,939 1,011,263 0 0 146,562 0 0 73,281 74,106,362,739
559 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/20 1,011,570 1,008,176 0 0 146,562 0 0 73,281 73,880,164,515
560 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1396/11/19 1,011,507 1,008,114 0 0 146,562 0 0 73,281 73,875,590,249