صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/09 1,096,390 1,090,115 0 0 2,062,906 0 130,406 966,250 1,053,323,714,253
22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/08 1,094,652 1,088,372 0 0 2,062,906 0 130,406 966,250 1,051,639,642,759
23 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/07 1,090,876 1,084,607 0 0 2,062,906 0 130,406 966,250 1,048,001,524,503
24 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/06 1,090,923 1,084,646 0 631,606 2,062,906 0 130,406 966,250 1,048,039,208,573
25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/05 1,461,180 1,442,780 0 0 799,694 0 130,406 334,644 482,817,646,013
26 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/04 1,513,996 1,495,365 0 0 799,694 0 130,406 334,644 500,414,760,537
27 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/03 1,513,765 1,495,134 0 0 799,694 0 130,406 334,644 500,337,598,846
28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/02 1,513,535 1,494,904 0 0 799,694 0 130,406 334,644 500,260,541,214
29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/05/01 1,510,074 1,491,412 0 0 799,694 0 130,406 334,644 499,091,917,116
30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/31 1,512,528 1,493,817 0 0 799,694 0 130,406 334,644 499,897,005,052
31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/30 1,489,944 1,484,952 0 0 799,694 0 130,406 334,644 496,930,193,972
32 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/29 1,467,596 1,462,609 0 0 799,694 0 130,406 334,644 489,453,275,046
33 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/28 1,471,847 1,466,870 0 0 799,694 0 130,406 334,644 490,879,155,454
34 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/27 1,470,493 1,465,516 0 0 799,694 0 130,406 334,644 490,426,248,344
35 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/26 1,470,218 1,465,241 0 0 799,694 0 130,406 334,644 490,334,173,003
36 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/25 1,468,524 1,463,521 0 0 799,694 0 130,406 334,644 489,758,485,855
37 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/24 1,467,711 1,462,548 0 0 799,694 0 130,406 334,644 489,432,822,857
38 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/23 1,475,671 1,470,934 0 0 799,694 0 130,406 334,644 492,239,237,627
39 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/22 1,482,105 1,477,277 0 0 799,694 0 130,406 334,644 494,361,806,453
40 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/21 1,448,781 1,443,692 0 0 799,694 0 130,406 334,644 483,122,912,609