صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/30 1,489,944 1,484,952 0 0 799,694 0 130,406 334,644 496,930,193,972
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/29 1,467,596 1,462,609 0 0 799,694 0 130,406 334,644 489,453,275,046
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/28 1,471,847 1,466,870 0 0 799,694 0 130,406 334,644 490,879,155,454
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/27 1,470,493 1,465,516 0 0 799,694 0 130,406 334,644 490,426,248,344
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/26 1,470,218 1,465,241 0 0 799,694 0 130,406 334,644 490,334,173,003
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/25 1,468,524 1,463,521 0 0 799,694 0 130,406 334,644 489,758,485,855
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/24 1,467,711 1,462,548 0 0 799,694 0 130,406 334,644 489,432,822,857
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/23 1,475,671 1,470,934 0 0 799,694 0 130,406 334,644 492,239,237,627
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/22 1,482,105 1,477,277 0 0 799,694 0 130,406 334,644 494,361,806,453
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/21 1,448,781 1,443,692 0 0 799,694 0 130,406 334,644 483,122,912,609
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/20 1,448,652 1,443,563 0 0 799,694 0 130,406 334,644 483,079,673,429
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/19 1,448,523 1,443,434 0 0 799,694 0 130,406 334,644 483,036,489,404
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/18 1,431,091 1,425,637 0 0 799,694 0 130,406 334,644 477,080,734,302
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/17 1,427,817 1,422,412 0 0 799,694 0 130,406 334,644 476,001,537,296
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/16 1,417,317 1,411,819 0 0 799,694 0 130,406 334,644 472,456,681,345
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/15 1,397,500 1,391,964 0 0 799,694 0 130,406 334,644 465,812,385,282
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/14 1,398,641 1,393,099 0 0 799,694 0 130,406 334,644 466,192,093,782
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/13 1,398,527 1,392,984 0 0 799,694 0 130,406 334,644 466,153,823,089
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/12 1,398,413 1,392,870 0 99,998 799,694 0 130,406 334,644 466,115,602,437
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/04/11 1,556,272 1,548,417 0 0 599,698 0 130,406 234,646 363,329,932,580