صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/10 1,427,838 1,419,644 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,305,162,634,520
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/09 1,392,207 1,384,254 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,272,626,174,311
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/08 1,360,992 1,353,266 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,137,476,824
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/07 1,360,932 1,353,206 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,082,270,104
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/06 1,360,872 1,353,146 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,027,143,657
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/05 1,343,190 1,335,590 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,227,886,421,163
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/04 1,384,471 1,376,550 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,543,549,601
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/03 1,384,412 1,376,491 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,489,338,001
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/02 1,384,353 1,376,432 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,435,206,675
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1399/01/01 1,384,294 1,376,373 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,381,155,627
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/29 1,384,235 1,376,315 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,327,184,852
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/28 1,384,177 1,376,257 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,265,273,958,634
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/27 1,361,605 1,353,840 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,244,664,830,655
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/26 1,367,536 1,359,737 1 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,250,086,894,654
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/25 1,328,121 1,320,560 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,214,068,535,769
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/24 1,370,433 1,362,615 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,252,732,759,857
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/23 1,404,079 1,396,057 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,283,477,349,506
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/22 1,404,022 1,396,000 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,283,424,966,422
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/21 1,403,965 1,395,943 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,283,372,663,615
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/12/20 1,443,686 1,435,401 0 0 1,034,495 0 115,136 919,359 1,319,649,176,465