صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/21 1,089,332 1,083,514 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,036,894,364,376
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/20 1,081,873 1,076,107 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,029,806,153,617
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/19 1,081,818 1,076,030 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,029,732,489,359
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/18 1,091,731 1,085,872 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,039,151,091,154
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/17 1,100,418 1,094,506 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,047,413,757,800
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/16 1,100,335 1,094,424 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,047,335,152,224
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/15 1,100,253 1,094,342 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,047,256,639,228
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/14 1,100,171 1,094,260 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,047,178,218,811
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/13 1,102,213 1,096,303 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,049,133,888,898
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/12 1,105,287 1,099,390 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,052,088,041,834
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/11 1,105,870 1,099,959 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,052,632,417,256
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/10 1,106,693 1,100,767 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,053,405,691,339
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/09 1,106,612 1,100,686 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,053,327,797,426
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/08 1,106,530 1,100,605 0 0 2,062,992 0 149,044 956,974 1,053,249,996,094
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/07 1,106,768 1,100,813 0 43 2,062,992 0 149,044 956,974 1,053,449,714,340
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/06 1,106,629 1,100,674 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,053,268,931,013
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/05 1,099,312 1,093,390 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,046,298,599,361
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/04 1,099,232 1,093,309 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,046,221,126,966
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/03 1,099,294 1,093,366 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,046,276,117,451
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/08/02 1,099,214 1,093,286 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,046,198,844,293