لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گروه بیمه ملت 1398/02/31 1,430,283 1,425,934 0 0 557,720 0 130,406 82,296 117,348,629,946
2 گروه پتروشیمی جم 1398/02/31 1,704,862 1,698,061 0 0 557,720 0 130,406 98,694 167,588,445,809
3 گروه صنعتی ملی 1398/02/31 1,115,458 1,115,458 0 0 557,720 0 130,406 21,073 23,506,049,234
4 گروه گوهران 1398/02/31 1,584,190 1,573,586 0 0 557,720 0 130,406 11,594 18,244,159,812
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/31 1,534,468 1,529,076 0 0 557,720 0 130,406 213,657 326,697,810,687
6 گروه بیمه ملت 1398/02/30 1,420,315 1,416,407 0 0 557,720 0 130,406 82,296 116,564,596,145
7 گروه پتروشیمی جم 1398/02/30 1,695,793 1,689,031 0 0 557,720 0 130,406 98,694 166,697,209,075
8 گروه صنعتی ملی 1398/02/30 1,115,506 1,115,506 0 0 557,720 0 130,406 21,073 23,507,061,972
9 گروه گوهران 1398/02/30 1,571,806 1,561,301 0 0 557,720 0 130,406 11,594 18,101,724,853
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/30 1,525,772 1,520,573 0 0 557,720 0 130,406 213,657 324,881,117,931
11 گروه بیمه ملت 1398/02/29 1,404,346 1,400,953 0 0 557,720 0 130,406 82,296 115,292,828,183
12 گروه پتروشیمی جم 1398/02/29 1,673,011 1,666,332 0 0 557,720 0 130,406 98,694 164,456,930,331
13 گروه صنعتی ملی 1398/02/29 1,115,554 1,115,554 0 0 557,720 0 130,406 21,073 23,508,074,719
14 گروه گوهران 1398/02/29 1,592,482 1,581,814 0 0 557,720 0 130,406 11,594 18,339,551,739
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/29 1,510,224 1,505,253 0 0 557,720 0 130,406 213,657 321,607,910,858
16 گروه بیمه ملت 1398/02/28 1,393,268 1,389,846 0 0 557,720 0 130,406 82,296 114,378,759,000
17 گروه پتروشیمی جم 1398/02/28 1,676,636 1,669,884 0 0 557,720 0 130,406 98,694 164,807,497,182
18 گروه صنعتی ملی 1398/02/28 1,115,602 1,115,602 0 0 557,720 0 130,406 21,073 23,509,087,475
19 گروه گوهران 1398/02/28 1,584,568 1,573,974 0 0 557,720 0 130,406 11,594 18,248,656,418
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/02/28 1,507,207 1,502,195 0 0 557,720 0 130,406 213,657 320,954,525,961