صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/26 1,125,219 1,119,015 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,070,820,186,641
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/25 1,133,832 1,127,574 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,079,010,919,513
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/24 1,120,983 1,114,821 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,066,806,839,646
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/23 1,128,764 1,122,557 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,074,210,039,564
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/22 1,133,477 1,127,239 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,078,690,082,300
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/21 1,133,399 1,127,161 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,078,614,913,218
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/20 1,133,320 1,127,082 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,078,539,840,702
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/19 1,133,714 1,127,468 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,078,909,462,151
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/18 1,133,636 1,127,390 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,078,834,606,083
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/17 1,133,558 1,127,312 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,078,759,846,554
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/16 1,131,424 1,125,192 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,076,731,519,245
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/15 1,127,911 1,121,693 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,073,382,442,979
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/14 1,127,833 1,121,615 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,073,307,863,109
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/13 1,127,755 1,121,537 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,073,233,379,749
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/12 1,120,700 1,114,526 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,066,524,498,856
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/11 1,111,895 1,105,788 0 0 2,062,906 0 149,044 956,931 1,058,163,086,311
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/10 1,118,180 1,112,055 0 0 2,062,906 3,119 149,044 956,931 1,064,159,590,104
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/09 1,128,109 1,121,953 0 0 2,062,906 0 142,806 960,050 1,077,130,959,507
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/08 1,123,602 1,117,481 0 0 2,062,906 0 142,806 960,050 1,072,838,025,293
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/06/07 1,123,525 1,117,404 0 0 2,062,906 0 142,806 960,050 1,072,763,860,221