صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/28 1,253,677 1,246,165 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,145,672,791,046
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/27 1,218,840 1,211,597 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,113,892,668,376
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/26 1,218,785 1,211,542 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,113,842,132,349
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/25 1,218,730 1,211,487 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,113,791,676,190
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/24 1,203,875 1,196,759 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,100,251,061,752
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/23 1,197,431 1,190,375 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,094,382,074,891
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/22 1,158,964 1,152,142 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,059,232,167,053
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/21 1,119,414 1,112,851 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,023,109,430,355
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/20 1,104,399 1,097,834 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,009,303,454,371
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/19 1,104,342 1,097,777 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,009,251,007,578
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/18 1,104,285 1,097,720 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,009,198,640,648
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/17 1,119,470 1,112,801 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,023,063,299,321
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/16 1,147,955 1,141,169 1- 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,049,143,533,896
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/15 1,147,899 1,141,113 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,049,092,228,704
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/14 1,163,637 1,156,956 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,063,657,907,905
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/13 1,203,715 1,196,976 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,100,450,701,089
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/12 1,203,659 1,196,921 1- 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,100,399,647,986
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/11 1,203,604 1,196,865 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,100,348,674,751
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/10 1,189,700 1,183,074 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,087,669,884,125
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1398/10/09 1,209,260 1,202,498 0 0 2,068,990 0 230,272 919,359 1,105,527,355,936