صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ گزارش افشای ماهانه پورتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ صورتهای مالی دوره هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی دوره شش ماه و نه روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی دوره شش ماه و نه روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد شش ماه و نه روزه صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش عملکرد سه ماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ گزارش افشای ماهانه پرتفوی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ گزارش عملکرد دوماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ گزارش عملکرد پنج ماهه مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش افشای ماهانه پرتقوی منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده پنج ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ دانلود